inAshgabat-arrow

Gyzykly

inAshgabat-arrow

Wideo Habarlar

Ýulduz Jumabaýewa agyr atletika boýunça dünýä çempiony

2018-nji ýylda Aşgabatda geçen Agyr atletika boýunça Dünýä çempionatyna gatnaşan 45 kg agram kategoriýasynda türkmenistanly Ýulduz Jumabaýewanyň altyn medalynyň gowşuryş dabarasy boldy. Öň bu kategoriýada taýlandly türgen Thunya Sukcharoen altyn medal gazanypdy. Emma bu türgeniň antidoping düzgünleri berjaý etmändigi anyklanyldy we diskwalifikasiýa edildi. Şeýlelikde öň kümüş medalyň eýesi bolan Ýulduz Jumabaýewa altyn medalyň eýesi boldy. Dünýä agyr atletika federasiýasynyň resmi saýtynda sanaw täzelendi.

Mekdep okuwçylarynyň taslama bäsleşigi

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň "Altyn asyryň altyn zehinleri" bäsleşiginiň taslama ugry boýunça döwlet tapgyry Aşgabat şäherindäki Çagalar we ýetginjekler köşgünde geçirildi.

Robot tehnologiýalarynyň şüweleňi

Aşgabat şäheriniň 49-njy orta mekdebinde robot tehnologiýalarynyň şüweleňi geçirildi.

Aşgabatda Oxford Teachers Training okuw maslahatlary geçirldi

"Päk nesil" okuw merkezinde mugallymlar üçin usulyýet maslahaty geçirildi.

Kitap okamak bäsleşigi geçirildi

Aşgabat şäheriniň 37-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebinde kitap okamak bäsleşigi geçirildi. Bäsleşigiň guramaçylygyna TMÝG Köpetdag etrap Geňeşi we TSTP Aşgabat şäher kommiteti hem hyzmatdaşlyk etdi.

Koreýa medeniýetiniň tanyşdyryş dabarasy

"Diller dünýäsi" dil merkezinde Koreýa döwletiniň dili, medeniýeti, taryhy we bilim ulgamy barada tanyşdyryş dabarasy geçirildi.

Ýetginjekler köşgünde Täze ýyl şüweleňi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Aşgabat şäheriniň "Çagalar we ýetginjekler köşgünde" Täze ýyl baýramçylyk dabarasy.

inAshgabat-arrow

Foto Habarlar

inAshgabat-arrow

Sport

Hemmesi
Saglygym – baş baýlygym

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe her bir güni şanly senelere, toý-baýramlara […]

doly okaň
Türkmenistan- sagdynlygyň mekany

Bilşimiz ýaly, her ýylyň 7-nji aprelinde ýer- ýüzünde Bütindünýä saglyk […]

doly okaň
Ösüş we Parahatçylyk peýdasyna Halkara Sport güni

2013-nji ýylyň 23-nji awgustynda BMG Baş Assambleýasy biragyzdan 6-njy apreli […]

doly okaň
«Aşgabat»-da agyr atletika boýunça Aşgabadyň çempionaty geçirilýär

11-nji aprelde Aşgabat sport toplumynda erkekleriň we zenanlaryň arasynda şäher […]

doly okaň
Ýagşymyradow ― Anderson tutluşygy yza süýşürildi

Döwletjan Ýagşymyradow bilen Kori Andersonyň arasyndaky tutluşyk 2021-nji ýylyň aprel […]

doly okaň
Ýeňşi nazarlaýan doganlar

Sportuň küşt görnüşi bilen türgenleşýän doganlar – Nurana, Perwana, Ybraýym […]

doly okaň
Görmezden oýnaýan küştçi

Akly-garaly, 64 öýjükli küşt tagtasyna seretmezden, mallary, edilýän göçümleri görmän […]

doly okaň
Tokiodaky olimpiýa oýunlaryna daşary ýurtly janköýerler kabul edilmez

Häzirki wagtda dünýädaki çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli, şu ýyl Tokioda geçiriljek […]

doly okaň
Ýaşajyk küştçiniň üstünligi

Mary welaýatyndaky Ýöriteleşdirilen Olimpiýa ätiýaçlyk sport mekdebiniň at gazanan tälimçisi […]

doly okaň
Nowruz baýramçylygy mynasybetli küşt ýaryşlary geçirildi

Ýakynda paýtagtymyzdaky ýöriteleşdirilen 27-nji orta mekdepde küşt boýunça Nowruz baýramçylygyna […]

doly okaň
inAshgabat-arrow

Афиши - куда сходить?