Ýaşlar forumyna gatnaşýan Täjigistanyň wekiliýeti Aşgabat şäherine geldi

Mary şäherinde geçiriljek Merkezi Aziýa-Hytaý ýaşlar forumyna gatnaşjak Täjigistan Respublikasynyň wekili Aşgabat Halkara howa menziline gelip gondy.

Myhmanlar forumyň guramaçylary we meýletinçi toparlary tarapyndan mähirli garşalyndy.

2023-nji ýylyň 16 – 18-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň Mary şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ýaşlarynyň “Beýik Ýüpek ýolunyň täze eýýamy” atly forumy geçiriler.

Bu foruma Gazagystanyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Täjigistanyň, Özbegistanyň we Türkmenistanyň ministrlikleriň, pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, öňde gelen jemgyýetçilik işgärleri, ýaş liderleri we işewürleri gatnaşýar.

Forumyň ilkinji gününde “Beýik Ýüpek ýolunyň täze eýýamy” atly forumy umumy mejlisi, bölümçeleri we wekiliýetleriň ýolbaşçylarynyň ikitaraplaýyn duşyşyklary geçiriler.

Ikinji gününde “Merkezi Aziýada we Hytaý Halk Respublikasynda ýaşlar syýasatynyň derwaýys meseleleri” atly işewürlik ertirligi, yzýanyndan bolsa “Akwarium” görnüşdäki maslahat geçiriler.

Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň döredilen güni mynasybetli geçirilýän Ýaşlar baýragynyň gowşurylyş dabarasy hem bu ýyl Mary welaýatynda geçirilýär. Günüň ikinji ýarymynda welaýatyň Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda geçiriljek dabara daşary ýurtly myhmanlar hem gatnaşar.

Dabaranyň üçünji we jemleýji gününde bolsa Baýramaly şäherine “Gadymy Merw” döwlet taryhy-medeni goraghanasyna gezelenç gurnalar. Myhmanlar ÝUNESKO-nyň Bütindünýä medeni mirasynyň sanawyna goşulan gymmatlyklar bilen ýakyndan tanyşdyrylar.

Forumyň jemleýji gününiň ikinji ýarymynda bolsa gatnaşyjy ýurtlaryň wekilleriniň çykyş etmeklerinde medeniýet festiwaly geçiriler.

Şu ýylyň 19-njy maýynda Hytaýyň Sian şäherinde geçirilen «Merkezi Aziýa – Hytaý» birinji sammitinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow eden çykyşynda, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ýaşlarynyň Forumyny Mary şäherinde geçirmegi teklip edipdi.

Mary şäherine ugramazdan ozal Täjigistan Respublikasynyň wekiliýetiniň Aşgabat şäheriniň binägärlik gözelliklerini, muzeýlerini gezip görmäge mümkinçilikleri bolar.

Şeýle-de okaň:
Mary şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ýaşlarynyň forumy geçiriler
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ýaşlarynyň Forumyny Mary şäherinde geçirmek teklip edildi

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok