Biz hakda

«ashgabat.in» – web saýty 2019-nji ýylyň 5-nji iýunyndan bäri hereket edip, üç dilde dünýädäki we Türkmenistandaky habarlary, täzelikleri, bolup geçýän wakalary şeýle-de gyzykly we täsin maglumatlary okyjylar köpçüligine ýetirýär.

Web saýtymyz arkaly syýasat, jemgyýet, ykdysadyýet, ylym, bilim, medeniýet, sport we saglyk kategoriýalaryna degişli täzelikleri we habarlary gyzgyny bilen okap bilersiňiz!

Internet neşirimiz «ýaşlar» baradaky döwlet syýasatyny ileri tutup, olar bilen hemişe bilelikde hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyr!

Web saýtymyzyň mahabat hyzmaty boýunça aşakda görkezilen belgiler bilen habarlaşyp bilersiňiz!

Biz sizden geljek habarlara, täzeliklere şeýle-de gyzykly we täsin maglumatlara garaşýarys!

Redaksiýanyň salgysy: Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň 2-nji jaýy;

Telefon belgileri: +99361517100 | +99364834432

EMAIL: ashgabat.in@gmail.com