inAshgabat-arrow

Gyzykly

inAshgabat-arrow

Wideo Habarlar

#SizdenGelenler rubrikasy

Ýekşenbe SHOW gepleşiginiň #SizdenGelenler rubrikasy ýakynda başlaýar.

Ýekşenbe SHOW bu gezekki sanynda

Ýekşenbe SHOW gepleşiginiň bu gezekki sanynda nähili täzelikler bar?

Änew şäherinde pedagogika maslahatlary geçirildi

Gujurly bilim merkeziniň Änew şäherinde açylan täze binasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat Geňeşiniň, Ilkinji Ýaşlar guramasy, şeýle hem Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Maglumat beriş bölümi hem-de «Gujurly» bilim merkeziniň guramagynda pikir alyşma maslahaty geçirildi.

YEKSHENBE SHOW – bu hepde

YEKSHENBE SHOW - sungat äleminden täzelikler.

Gyş paslynda nämelere üns bermeli?

Gyş paslynda nämelere üns bermeli?

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşiginiň täze möwsümi ýaýlyma berilýär

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” atly akyl-paýhas bäslişiginiň täze möwsümi ýakyn günlerde “Miras” teleýaýlymynda görkeziler.

Подарочный концерт к Новому году в Туркменской национальной консерватории им. Маи Кулиевой

В Туркменской национальной консерватории им.Маи Кулиевой состаялся праздничный концерт кафедры струнных инструментов.

inAshgabat-arrow

Foto Habarlar

inAshgabat-arrow

Sport

Hemmesi
Çeýe hereketler

Sport türgenlerimiziň Türkmenistanly janköýerlerini begendirmesi häzirki zaman ösen tehnologiýalar zamanynda […]

doly okaň
“Galkan” topary galkyndyrýar

Her bir  sport maksatly binalarda bolup geçýän ösüşleri duýmak, geçirilýän […]

doly okaň
Diýarymyzyň buýsançly ädimleri

Gahryman Arkadagymyzyň tagallary bilen hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda […]

doly okaň
Dostlukly duýgynyň janköýerleri

Türkmenistan diýarymyzda häzirki döwürde raýatlaryň sagdyn bedenli, ruhy kämil adamlar […]

doly okaň
Sport hakda kelam agyz

Dünýede näçe adam ýaşaýan bolsa, şonça-da pelsepe bar diýýärler. Belki-de […]

doly okaň
Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň duşuşyklarynyň geçiş tertibi:

Şu gün — 15-nji aprelde paýtagtymyzdaky Gyşky oýunlar sport toplumynda […]

doly okaň
Halkara hokkeý ýaryşyna bagyşlanan mediaforum geçirildi

Şu gün ýagny 14-nji aprelde, Olimpiýa şäherçesiniň “Sport” myhmanhanasynyň mejlisler […]

doly okaň
Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda şaýbaly hokkeý boýunça halkara ýaryşyň açylyş […]

doly okaň
Halkara ýaryşda 200 meýletinçiniň mümkinçiliklerinden peýdalanylýar

Paýtagtymyz Aşgabatda şu gün badalga alan hokkeý boýunça halkara ýaryşyň […]

doly okaň
“Akmola” 5:3 “Team Türkiye”

Ýurdumyzda geçirilýän halkara hokkeý çempionatynyň çäginde B toparyň ilkinji oýnynyň […]

doly okaň
inAshgabat-arrow

Афиши - куда сходить?