inAshgabat-arrow

Gyzykly

inAshgabat-arrow

Wideo Habarlar

Mekdep okuwçylarynyň taslama bäsleşigi

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň "Altyn asyryň altyn zehinleri" bäsleşiginiň taslama ugry boýunça döwlet tapgyry Aşgabat şäherindäki Çagalar we ýetginjekler köşgünde geçirildi.

Robot tehnologiýalarynyň şüweleňi

Aşgabat şäheriniň 49-njy orta mekdebinde robot tehnologiýalarynyň şüweleňi geçirildi.

Aşgabatda Oxford Teachers Training okuw maslahatlary geçirldi

"Päk nesil" okuw merkezinde mugallymlar üçin usulyýet maslahaty geçirildi.

Kitap okamak bäsleşigi geçirildi

Aşgabat şäheriniň 37-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebinde kitap okamak bäsleşigi geçirildi. Bäsleşigiň guramaçylygyna TMÝG Köpetdag etrap Geňeşi we TSTP Aşgabat şäher kommiteti hem hyzmatdaşlyk etdi.

Koreýa medeniýetiniň tanyşdyryş dabarasy

"Diller dünýäsi" dil merkezinde Koreýa döwletiniň dili, medeniýeti, taryhy we bilim ulgamy barada tanyşdyryş dabarasy geçirildi.

Ýetginjekler köşgünde Täze ýyl şüweleňi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Aşgabat şäheriniň "Çagalar we ýetginjekler köşgünde" Täze ýyl baýramçylyk dabarasy.

Daşoguz welaýatyna gezelenç edýän syýahatçylara nähili hyzmatlar garaşýar?

Daşoguz welaýatyna gezelenç edýän syýahatçylara nähili hyzmatlar garaşýar?

inAshgabat-arrow

Foto Habarlar

inAshgabat-arrow

Sport

Hemmesi
Porýe Makgregordan üstün çykdy

Dünýäniň sabysyzlyk bilen garaşan tutluşyklarynyň biri bolan Dastin Porýe we […]

doly okaň
«Türkmenistan: Sport» Ýewropanyň iri çempionatlaryny göni ýaýlymda görkezer

«Türkmenistan: Sport» teleýaýlymy Ýewropanyň iri çempionatlaryndan gyzykly futbol duşuşyklaryny göni […]

doly okaň
Kristiano Ronaldo futboluň taryhynda iň köp pökgi geçiren futbolçy boldy

Italiýanyň Superkubogy «Ýuwentus» — «Napoli» (2:0) duşuşygynda turinlileriň Portugaliýaly hüjümçisi […]

doly okaň
Rejepbaý Rejepow — belli mekdebiň uçurymy

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje etraby diňe bir sebitde däl, ýurdumyzda […]

doly okaň
Türkmenistanyň onlaýn küşt çempionatyna 58 adam gatnaşdy

Türkmenistanyň Küşt federasiýasy tarapyndan 58 küştçiniň gatnaşmagynda onlaýn ýaryşy geçirildi. […]

doly okaň
SPORT OÝUNLARY BARADA

Küşt oýny 1500 ýyldan hem köp döwri öz içine alyp, […]

doly okaň
Türkmen türgen gyzyň üstünlikleri

Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli künjeklerinde sportuň islendik görnüşi  bilen meşgullanmaga […]

doly okaň
Sagdyn beden – sagdyn ruh

Bedenterbiýe, sport we sagdyn durmuş ýörelgeleri dünýä medeniýetiniň örän möhüm […]

doly okaň
Sport sagdynlygyň sakasy

            Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň saýasynda  ýurdumyzyň sport […]

doly okaň
Aşgabatda küştüň “Blits” görnüşinden ÿaryş geçirildi

Şu gün täze ÿyl baÿramçylygy mynasybetli ÿaş ÿetginjekleriň 16-nyň gatnaşmagynda […]

doly okaň
inAshgabat-arrow

Афиши - куда сходить?