Uruş weteranlaryna sarpa

Beýik Watançylyk urşuna gatnaşan weteranlaryň öýlerine aýlanyldy. Bu çäre TMÝG-nyň Aşgabat şäher geňeşi, Türkmenistanyň Gyzyl ýarymaý jemgyýeti, Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi tarapyndan bilelikde gurnaldy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok