Hytaý Halk Respublikasyndan gelen Ýaşlar forumynyň resmi wekiliýeti Aşgabada geldiler

Mary şäherinde geçiriljek Merkezi Aziýa-Hytaý Ýaşlar forumunyň resmi wekiliýeti bolan Hytaý Halk Respublikasynyň gelen myhmanlar Aşgabat şäherindäki Halkara howa menziline gelip düşdiler.

Bu ýere gelen myhmanlar meýletinçiler we guramaçylar tarapyndan gyzgyn garşylandylar.

Hytaý wekiliýeti Aşgabat şäheriniň gözel keşbini synlanlaryndan soňra, forumyň geçirilýän ýerine tarap ugrarlar.

Şeýle hem okaň:
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Ýaşlarynyň forumy öz işine başlady
Ýaşlar forumynyň çäginde sergi guraldy
Özbegistan Respublikasynyň wekiliýeti Mary şäherine geldi
Ýaşlar forumynyň gatnaşyjylary Mary şäherine geldi
Hytaý Halk Respublikasyndan gelen Ýaşlar forumynyň resmi wekiliýeti Aşgabada geldiler

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok