Ýaşlar forumynyň çäginde sergi guraldy

Şu gün Mary şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Ýaşlarynyň «Beýik Ýüpek ýolunyň täze eýýamy» atly forumy öz işine başlady.

Forumyň başynda myhmanlar Mary welaýat kitaphanasynda gurnalan sergä gatnaşdylar. Myhmanlar sergide ýurdumyzyň ýetilen sepgitleri we milli medeni-mirasymyz bilen giňişleýin tanyşdylar.

Şeýle hem okaň:
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Ýaşlarynyň forumy öz işine başlady
Ýaşlar forumynyň çäginde sergi guraldy
Özbegistan Respublikasynyň wekiliýeti Mary şäherine geldi
Ýaşlar forumynyň gatnaşyjylary Mary şäherine geldi
Hytaý Halk Respublikasyndan gelen Ýaşlar forumynyň resmi wekiliýeti Aşgabada geldiler

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok