“Biz hünär saýlaýasmy? Ýa-da hünär bizi?” temasy boýunça duşuşyk geçirilýär!

18 February

“Biz hünär saýlaýasmy? Ýa-da hünär bizi?” temasy boýunça duşuşyk geçirilýär!

Ýaşlarda dogry hünär saýlap almak, işleýän hünäriňde ýa-da maksat edinen hünäriňde ýüze çykýan we çykyp biljek meseleler dogrusynda pikir alyşmak maksady bilen "Biz hünär saýlaýasmy? Ýa-da hünär bizi?" atly tema boýunça meetup duşuşygy geçiriler. Bu duşuşyga ýaşy 14 den uly bolan islendik raýat gatnaşyp biler. Duşuşykda jemgyýetçi mugallym Merdan Ataýew çykyş eder.


Aşgabat şäheri, Olimpia şäherçesi, küşt akademiýasy

10:00


Gatnaşmak üçin online ýazylyň: Ýaşlar bilen duşuşyk

Habarlaşmak üçin: +99363 95 22 92

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok