Garaşsyzlyk göwünleriň ganaty

Garaşsyzlyk pederlerimiziň özbaşdak döwletli bolmak baradaky arzuwlarynyň amala aşmagyna, köp asyrlyk milli we ruhy gymmatlyklarymyzy, ata-babalarymyzdan miras galan ynsanperwer däplerimizi dikeltmäge mümkinçilik berdi. Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, ata Watanymyzyň garaşsyzlygynyň mizemezligi döwletiň hem halkyň jebisliginde jemlenýär. “Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen 2021-nji ýylda ýene-de sanlyja günlerden bolsa ýurt Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyny uly dabara bilen belläris. Häzirki günlerde hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda diýarymyzyň mukaddes baýramçylygyna döwlet derejesinde taýýarlyk görülýär.

Garaşsyzlyk biziň ýurdumyza halkara gatnaşyklarynyň doly hukukly agzasy hökmünde öz syýasy garaýşyny beýan etmäge mümkinçilik berdi we ol bu gün belent münberlerden dünýä ýaň salýar. Türkmenistanyň ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmaga, Durnukly ösüş maksatlaryny netijeli durmuşa geçirmäge gönükdirilen halkara başlangyçlary we iş ýüzündäki anyk ädimleri dünýä jemgyýetçiliginde giň goldawa eýe bolýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI Gurultaýynda eden taryhy çykyşynda şeýle belledi: “Garaşsyzlyk her bir ynsanda watançylyk duýgusyny ösdürýän mukaddes düşünjedir. Bu söz özünde ägirt uly many-mazmuny jemlemek bilen, merdana ata-babalarymyzdan bize miras galan eziz Watanymyzyň şöhratly geçmişine, şu gününe we beýik geljegine düýpli düşünmäge mümkinçilik berýär. Garaşsyzlyk baýramy ata-babalarymyzyň wesýet eden ynsanperwer ýörelgeleriniň doly durmuşa geçirilýändiginiň, özygtyýarly döwlet, adalatly jemgyýet hakynda asyrlarboýy edip gelen arzuwlarynyň hasyl bolandygynyň aýdyň subutnamasydyr”.

Ýurdumyzyň garaşsyzlyk ýyllarynda geçen şöhratly ýoly ähli ugurlarda gazanylan bimöçber üstünliklerdir belent sepgitlere beslenip, olar täze maksatlara, ösüşli menzillere ýetmegiň özeni bolup hyzmat eder.

Eneş ATAJANOWA,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok