Türkmenistanyň Prezidentiniň doglan güni: Gutlag hatlary gelip gowuşýar

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna doglan güni mynasybetli gutlag hatlar gelip gowuşýar.

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si SZINPIN, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat MIRZIÝOÝEW, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr ŽAPAROW, Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim RAISI, Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany, tälimçi, kosmonawt-synagçy, “Roskosmos” korporasiýasynyň kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg KONONENKO gutlag hatlaryny ugradypdyrlar.

Bu gutlag hatlarynda Türkmenistanyň Prezidentine berk jan saglyk, maşgala abadançylygy, jogapkärli döwlet işlerinde täze üstünlikler, Türkmen halkyna bolsa parahatçylyk, ösüş we abadançylyk arzuw edilýär.

Ýeri gelende belläp geçsek Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow 1981-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde doguldy.

Şeýle-de okaň:

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok