SAGLYK – BAŞ BAÝLYK

2021-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli sanly ulgam arkaly geçirilýän “Lukmançylyk diplomatiýasy — sagdyn dünýäniň binýady” atly alym-lukmanlaryň halkara maslahatyna gatnaşmak üçin Aşgabada gelen BSGG-niň Ýewropa sebit edarasynyň direktory Hans Klýugeni kabul etdi.

Hormatly Prezidentimiz wekili mähirli garşylap, onuň bu saparynyň Türkmenistanyň we milli saglygy goraýyş ulgamyny toplumlaýyn ösdürmek hem-de kämilleşdirmek boýunça giň gerimli özgertmeler maksatnamalarynyň yzygiderli durmuşa geçirilmegine uly goşant goşan iri halkara guramanyň — Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň arasynda hyzmatdaşlygy berkitmegiň möhüm tapgyry boljakdygyna ynanýandygyny berk belledi.

“Saglyk” Döwlet maksatnamasyna laýyklykda, ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamy döwrüň talaplaryna kybapdaş täze innowasion tehnologiýalar bilen üpjün edilýär. Dürli ýokanç keselleriň öňüni almak, olary ýüze çykarmak we bejermek boýunça işler kämilleşdirilýär. Bu bolsa hormatly Prezidentimiziň il ýurt saglygy üçin nähili işler alyp barýanlygynyň aýdyň nyşanydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we BSGG-niň Ýewropa sebit edarasynyň direktory Hans Klýuge birek-birege hoşniýetli arzuwlary beýan edip, Türkmenistan bilen BSGG-niň arasynda ýola goýlan netijeli gatnaşyklaryň hemmetaraplaýyn ösdüriljekdigine we giňeldiljekdigine ynam bildirdiler. Şol gatnaşyklar bolsa ählumumy maksatlara hem-de häzirki döwrüň wezipelerine doly laýyk gelýär. Bu bolsa döwletimiziň saglygy goraýyş ulgamynyň has-da berkejekdiginiň aýdyň nyşanydyr.

Begendik DÖWLETÝAROW,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok