“InAshgabat” habar portaly – “Amazing People Prize” – 2020 bäsleşiginiň ýeňijisi!

«InAshgabat» Merkezi Aziýadaky raýat başlangyçlary üçin «Amazing People Prize — 2020» bäsleşiginiň ýeňijisi!

«Amazing People Prize — 2020» bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy raýat jemgyýetiniň ýolbaşçylary we bize ylham berýän meýletinçiler tarapyndan düýn onlaýn ýagdaýda geçirildi.

Bäsleşige Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Türkmenistan we Özbegistandan jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň 40-dan gowrak raýat başlangyçlary gatnaşdy.

Ses berişligiň netijesinde 9 sany raýat başlangyjy saýlanyldy. Iň gowularyň arasynda bolsa  «InAshgabat web sahypasy – raýat jemgyýeti platformasy» atly raýat başlangyjy bar.

–  Hormatly guramaçylar, innowasiýa festiwalyna we «Ösüş taryhy: içinden serediş» atly XI halkara konferensiýasyna gatnaşyjylar. Men Sizi şeýle möhüm waka bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn we «Amazing People Prize!». («Geň galdyryjy adamlar baýragy!») raýat başlangyçlary bäsleşigi ýaly zerur platforma guranyňyz üçin sag bolsun aýdýaryn. Men indi 10 ýyl bäri raýat jemgyýetinde boldum we şu ýubileý ýylynda ýaryşa gatnaşmagy makul bildim. Raýat jemgyýeti platformasy bolan «InAshgabat » web sahypasynyň  2017-nji ýyldan bäri türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň bäsleşige gatnaşmagynyň bütin taryhynda rekord derejede ses alandygyna gaty begenýärin!

Inisiatiwamyza ses berenleriň hemmesine, «InAshgabat» web sahypasynyň ähli işgärlerine raýat başlangyçlarymyzyň ýeňiş gazanandygy mynasybetli özümiň çuňňur minnetdarlygymy bildiresim gelýär!

«InAshgabat» web sahypasynyň direktory Berkeli Ataýew

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok