Türkmenistan ähli ugurlar boýunça uçuşlary dikeldýär

Hepdäniň şenbe güni geçirilen Ministrler kabinetiniň sanly ulgam arkaly maslahatynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistan bilen beýleki ýurtlaryň arasyndaky howa ýolagçy gatnawlaryny gaýtadan dikeltmek boýunça degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory Mämmethan Çakyýew bu ugurda dünýä ýurtlarynyň tejribelerini nazara alyp, halkara ýolagçy gatnawlarynyň tertibini howpsuz ýagdaýda dikeltmek mümkinçiligi barada geçirilen işleriň hasabatyny berdi.

Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow agentligiň başlygyna halkara uçuşlary dikeltmek boýunça işleri alyp barmagy, netijeleri barada hasabat bermegi tabşyrdy.

Öň BAE-niň Dubai şäherine, Tatarystan respublikasynyň Kazan şäherine kadaly uçuşlar ýola goýuldy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok