«Global Esports» oýunlary bu ýyl Türkiýäniň Stambul şäherinde geçiriler

Dünýäniň dürli künjegindäki kibersport oýunçylaryny bir ýere jemleýän «Global Esports» oýunlary bu ýyl Türkiýäniň Stambul şäherinde 14-18-nji dekabr aralygynda geçiriler.

«Global Esports» oýunlary Stambul şäher häkimliginiň we Stambul sport golçur kärhanasynyň hemaýatkärlik etmeginde  gurnalar we onda dünýäniň dürli künjeklerinden gelen kibersport toparlary we oýunçylary çykyş eder.

 Kibersport oýunlary dört gün dowam eder. Geçiriljek oýunlaryň çäklerinde aýdym-sazly tehnologiýa şüweleňi gurnalar. Bilelikde çykyş etjek kibersport toparlarynyň sanawy ýakyn günlerde belli bolar.

Stambul şäherindäki e-sport federasiýasynyň baş müdiri Renay Onur bu barada: « – Ýakyn günlerde Stambul şäherinde geçiriljek «Global Esports» oýunlarynyň ýokary derejede geçirilmegi ugrunda birnäçe tagallalary etdik. Singapurda geçirilen ilkinji kibersport oýunlarynda biz oňyn netijeleri aldyk. Bu bolsa ösüp gelýän ýaş nesliň kibersporta bolan höwesiniň netijesidir. 14-18-nji dekabr aralygynda geçiriljek «Global Esports» oýunlarynda hem netijeli çykyş ederis» – diýip belläp geçdi.

Aýjemal AKMÄMMEDOWA,

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky
Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň
Himiýa tehnologiýasy we ekologiýa
fakultetiniň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok