“Röwşenden” online aýakgap

“Röwşen” hususy kärhanasy 2003-nji ýylda Mary şäherinde açyldy. Gysga wagtyň dowamynda öndürýän aýakgaplarynyň tebigy deriden bolmagy bilen müşderileri özüne çekmegi başardy. Häzirki wagtda ýurduň çäginde kärhananyň 30-dan hem köpräk dükanlary hereket edýär. Günde 1500-den gowrak arassa tebigy deriden birnäçe görnüşli aýakgaplary öndürýär. “Röwşen” hususy kärhanasynyň öndürýän aýakgaplaryny dükanlara barmazdan online görnüşde satyn alyp hem bolýar. Munuň üçin rowshen salgy boýunça girip, gerek bolan aýakgabyň görnüşini, ölçegini saýlap gapyňyza çenli getirdip bilersiňiz!

Habarlaşmak üçin:

MERKEZİ OFIS
+993 12 21 20 40
+993 12 21 22 46
Türkmenistan, Aşgabat ş., Bitarap Turkmenistan şaýoly, 91/1 jaýy (Gadamly dükany).
+993522 7 30 15
+993522 7 30 87
Türkmenistan, Mary ş., Bagtyýaryk köç., 35-nji A jaýy.

Şeýle-de okaň:
«Röwşen» hususy kärhanasy Aşgabatda geçirilýän sergide täze alabaýyň şekili ýerleşdirilen aýakgaplary görkezdi
,,Röwşen’’ aýakgaplar sergide
“Röwşen” her ädimiň rahatlygy
“Röwşen” aýakgaplary sergide
“Röwşenden” online aýakgap
Moskwada “Röwşen” aýakgap dükany açyldy
Aýakgap öndürijiler gyşa taýýarlyk görýär


Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok