Türkmenistanyň mekdep okuwçylary 4 kümüş we 1 bürünç medallara mynasyp boldular

Ýakynda dünýä ýurtlarynyň ýaşlarynyň arasynda  Türkiýe Respublikasynyň Antalýa şäherinde geçirilen ýaş mekdep okuwçylarynyň 28-nji Balkan matematika olimpiadasynda (28th JBMO-2024) şowly çykyş etdiler.

Türkmenistanyň ýaş matematikaçylardan ybarat milli ýygyndysyna Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 3-nji orta mekdebiniň matematika we informatika mugallymy Myrat Sapaýew we Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň 40-njy orta mekdebiniň müdiri Rasul Myradow dagylar ýolbaşçylyk etdiler.

Halkara olimpiadada milli ýygyndymyzyň düzüminde Aşgabat şäheriniň iňlis dili, himiýa we biologiýa okuw derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 86-njy ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň 10-njy synp okuwçysy Begli Işanmyradow, şol mekdebiň 8-nji synp okuwçysy Hemra Gurbanow, Aşgabat şäheriniň dil dersleri çuňlaşdyryp öwredilýän ýöriteleşdirilen 97-nji orta mekdebiniň 9-njy synp okuwçysy Myrat Ruslanow, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň iňlis dili, himiýa we biologiýa derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 26-njy orta mekdebiniň 10-njy synp okuwçylary Begenç Gummanow we Rahymberdi Döwletmyradow, şeýle-de Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 24-nji orta mekdebiniň 10-njy synp okuwçysy Aýly Gaýypow dagylar çykyş edip, umumylykda 4 kümüş we 1 bürünç medallara mynasyp boldular.

Bu bäsleşige her ýylda dünýäniň birnäçe döwletlerinden 15 (15,5 ýaş) ýaşa çenli mekdep okuwçylary gatnaşýar.

Olimpiada Albaniýa Respublikasy, Alžir Milli Demokratik Respublikasy, Azerbaijan Respublikasy, Bosniýa we Gersogowina, Bolgariýa Respublikasy, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygy, Kipr, Fransiýa Respublikasy, Rumyniýa, Gresiýa Respublikasy, Demirgazyk  Makedoniýa  Respublikasy, Gruziýa Respublikasy, Italiýa Respublikasy, Moldowa Respublikasy, Saud Arabystan Patyşalygy, Gazagystan Respublikasy, Gyrgyz Respublikasy, Özbegistan Respublikasy, Şwesariýa Konfederasiýasy, Serbiýa Respublikasy we Türkiýe Respublikasy ýaly 20-den gowrak döwletlerden 100-den gowrak okuwçylaryň gatnaşmagynda geçirilýär.

Kadyrmyrat ÖWEZGYLYJOW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň 2-nji ýyl talyby
.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok