Aýakgap öndürijiler gyşa taýýarlyk görýär

«Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergide  telekeçi Balkan Meňliýew öz öndürýän deri we haly önümleri bilen çykyş edýär.

“MB Shoes” söwda nyşany bilen Tokýo-2020 Olimpiýadasynda türkmen türgenleriniň geýjek sport aýakgaplarynyň işläp oturulan görnüşi görkezildi. Bu söwda nyşany bilen çagalar üçin ýörite aýakgaplary öndürilip başlady.

Mundan başga-da beýleki türkmenistanly haryt nyşany bolan “Röwşen aýakgap” gyş möwsümi üçin ýörite aýakgaplary öndürip başlandygyny “Ýaşlyk” teleýaýlymyndaky söhbetdeşliginde mälim etdiler.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok