Sergide ýeňiji bolan ýaşlar sylaglandy

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Medeniýet ministrli, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen bilelikde gurnamagynda ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasynda geçirilen “Senet – eliň altyn bilezigi” atly sergi bäsleşiginiň döwlet tapgyrynda ýeňiji bolan ýaşlarymyz hormat hatlary bilen şeýle-de sowgatlar bilen sylaglandylar.

Ýeňiji bolan ýaşlarymyz:

Aşgabat şäheri

Ogulnur Garýagdyýewa
Aýsoltan Annaberdiýewa
Arzygül Köşiliýewa
Nurana Abaýewa
Enejan Omarowa
Mekan Öwülýagulyýew
Gülnur Şyhyýewa
Mähri Durdyýewa
Gözel Joraýewa
Gülälek Mämmetmyradowa
Gülnur Täşliýewa
Rozmyrat Rozyýew
Gunça Mämmetjumaýewa
Ahmet Meredow
Aýbölek Işangulyýew
Altyn Allaberdiýewa
Çemen Käbäýewa
Mähri Hojaýewa
Arzygül Abdybaýewa
Oraztäç Täçmämmedowa

Ahal welaýaty

Gülzada Baýmuhammedowa
Tumar Aýdogdyýewa
Gülnar Hydyrowa
Aýtäç Hanowa

Balkan welaýaty

Daýanç Meredow
Gurbantäç Esenowa
Hasan Altybaýew
Gülsoltan Garaýewa

Daşoguz welaýaty

Muhammetaly Rozmetow
Didar Ýazmyradow
Bossan Kerimowa
Selbi Meredowa
Dünýä Ýazmyradowa
Aýnur Kakyşowa
Merjen Guwanjowa
Maksat Magtymow
Sähra Ataýewa
Aýnazar Derýaýew
Nowruz Koşaýew

Mary welaýaty

Aýgül Ýazmyradowa
Mahym Jumaýewa
Maksat Myradow

Lebap welaýaty

Aýnur Jumaýewa
Saliha Hojamkulyýewa
Ruslan Klyçew
Malika Rahmanowa
Gülnar Mustafaýewa
Durduhal Möminowa

Osman Muhyýew,
TMÝG-niň Aşgabat şäher Geňeşiniň

Medeniýet we köpçülikleýin habar
beriş bölüminiň müdiri.

Şeýle-de okaň:
Ýaş alymlaryň sylaglandyryş dabarasy bir sagat giç başlady
Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň gowşurylyş dabarasy geçiriler
Aşgabatly ýaş senetkärler bäsleşdi
El işleriniň sergisi geçirildi
Her ýyl GDA ýurtlarynyň arasyndan “Ýaşlar paýtagty” saýlanylar
Türkmenistanly ýaşlar 1 altyn, 1 kümüş medal gazandy
ÝAŞLARYŇ ARASYNDA YLMY IŞLER BOÝUNÇA GEÇIRILEN BÄSLEŞIGIŇ JEMLERI
Ylymdan ruhlanan ýaşlaryň ýürek buýsanjy
“Ýaşlaryň yzyndan galaryn öýdüp, gorkýaryn!”
BITARAP WATANYMYZYŇ ZEHINLI ÝAŞLARY
ZEHINLI ÝAŞLARYMYZYŇ ÜSTÜNLIGI
Ýaşlara mikrofon uzatdyk
Sagdyn durmuş we ekologiýa medeniýeti ýaşlaryň döredijiliginde
Halkara diplomatiýa barada ýaşlar duşuşugy geçirildi
Berdimuhamedow: Çagalar we ýaşlar guramalarynyň hyzmatdaşlygy – parahatçylygyň kepili
Ýaşlaryň aladasy üns merkezinde
Aşgabatly ýaşlar hünär saýlamak boýunça teste gatnaşdylar
Ýaşlar forumy täze formatda geçirildi
Halkara gyz çagalar güni
Ýetginjekler barada edilýän alada
Çagalar bagynda döwrebap gurşaw
Dynç alyş möwsümi peýdaly geçirilýär
Guramanyň täze başlygynyň öňünde täze wezipeler goýuldy
“Hezil tomus” açyk meýdan konserti


Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok