“Halkara çagalar güni” mynasybetli baýramçylyk konserti

27 May

“Halkara çagalar güni” mynasybetli baýramçylyk konserti

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşliginiň bilelikde taýýarlamagynda “Aşgabat” seýilgähinde “Halkara çagalar güni mynasybetli” baýramçylyk konserdi geçirilýär. Çagalar üçin geçiljek konsertde aýdymlar, oýunlar, tanslar, sazlary bilmek, karaoke, sorag-jogaplar hem-de waşiler toparlary bolar.


Aşgabat seýilgähi

17:00


Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok