Işe girmek isleýärsiňizmi?

Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda we Owadandepe şäherçesinde ýerleşýän ýyladyşhanalar toplumy işgär gözleýär. Ýyladyşhana toplumy uly möçberdäki dürli wezipeler boýunça iş weizpelere çagyrýar. Işe ähli welaýatlardan bolan raýatlar kabul edilip biliner.

Hödürlenilýän weizpelere:

  • Ýokary bilimli;
  • Orta hünär ýa-da ýörite orta bilimli;
  • Orta bilimli;
  • 18-50 ýaş aralygynda (wezipesine görä)
  • Daşary ýurt dillerini (iňlis, rus dilleri) bilýänler artykmaçlykdan peýdalanyp bilerler

raýatlar kabul ediler.

Işe aşakdaky anketany dolduryp hem-de rezýumeleri ugratmak arkaly kabul edilýär.

Anketany doldurmak üçin şu ýere basyň.

Elektron poçta: jobsinashgabat@gmail.com

Habarlaşmak üçin : +99364834432

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok