Aşgabat şäheriniň 10-njy etrapçasynda gaz partlamasy emele geldi

2019-njy ýylyň 16-njy iýulynda Aşgabat şäheriniň 10-njy etrapçasynda bolup geçen gaz partlama hadysasynyň bolan ýerinden wideo şekilli söhbetdeşlik.

2019-njy ýylyň 16-njy iýulynda Aşgabat şäheriniň 10-njy etrapçasynda ýerleşýän 4 gatly ýaşaýyş jaýynda gaz partlamasy boldy. Raýat goranyş we halas ediş işleri baş müdirliginiň beren maglumatlaryna görä hadysa gazyň syzmagyndan ýa-da gaz enjamynyň nädogry ulanyşyndan ýüze çykan bolmagy mümkin. Hadysa 16-njy iýulda sagat 7:20 töwreklerinde boldy.

Bu partlamada heläk bolan ýok.  Şikes alan iki raýat degişli tiz kömek lukmançylyk gullugy  tarapyndan degişli saglyk merkezine eltildi we bejergi işleri dowam edýär. Munda başga-da ýene bäş raýat dürli derejede şikes aldy. Olara hem zerur lukmançylyk kömegi berildi.

Aşgabat şäher häkimliginiň degişli hünärmeni bu binanyň  1990-njy ýylda ulanylmaga berlendigi, 52 hojalyga niýetlenen 4 gatly ýaşaýyş jaýydygy baradaky maglumaty metbugat bilen paýlaşdy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok