Üns beriň: Sylaglandyryş dabarasy!

Çäre: «Aşgabadym-waspyň etsem şygrymda» bäsleşiginiň sylaglandyryş dabarasy
Senesi / wagty: 2021-nji ýylyň 24-nji maýynda sagat 16:00-da
Ýeri: Jemgyýetçilik guramalarynyň Milli merkezi, Aşgabat

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşi hem-de “InAshgabat” onlaýn portaly bilen  bilelikde gurnamagynda  Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli  paýtagtymyzyň döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlarynyň arasynda geçiriljek «Aşgabadym-waspyň etsem şygrymda»  atly döredijilik bäsleşiginiň sylaglandyryş dabarasy 2021-nji ýylyň 24-nji maýynda sagat 16:00-da Jemgyýetçilik guramalarynyň Milli merkezi binasynda geçiriler.

Habarlaşmak üçin:
TMÝG-niň Aşgabat şäher Geňeşi: 44-89-03

Bäsleşigiň düzgünnamasy

Bäleşige gatnaşan goşgular:
Arkadagyň ak şäheri Aşgabat” – Ogulnur Pirjikowa
«Aşgabadym-waspyň etsem şygrymda» – Maýsa Gölbaýewa
“Ak şäherim Aşgabadym” – Bägül Merdanowa
Aşgabat” – Maýsa Gölbaýewa
“Aşgabat” – Sülgün Bazarowa
“Aşgabadym – watanymyň ýüregi!” – Aýjan Nallyýewa
“Ykbalymyň bagt paýy, Aşgabat!” – Aýnur Rozyýewa
“Ak şäherim – Aşgabat!” – Akyýewa Owadan
“Aşgabat!” – Sapa Sapaýew
“Ak şäherim Aşgabadym” – Sähet Halykow
“Aşgabadym-aşykabadym meniň” – Sona Halykowa
“Ak şäherim, päk şäherim Aşgabat!” – Sylapberdi Mämmedow
“Aşgabat” – Rahmannazar Jumaýew
“Aşgabadyň 140 ýyllygyn” – Gurbanbibi Rahimowa
“Aşgabadym!” – Aýgül Mämetkurbanowa
“Aşgabat” – Mätgurban Mätgurbanow
“Aşgabadym” – Aýjemal Artykowa
“Aşgabadym” – Dünýägözel Artykow
“Aşgabat” – Jahantäç Öwezowa
“140 ýaşyň mübärek ak şäherim jan Aşgabat” – Nurgeldi Ilgeldiýew
“Arkadagyň ak şäheri- Aşgabat!” – Gülşat Gurbandurdyýewa
“Arkadagyň ak şäheri Aşgabat!” – Kerwen Berdiliýew
“Aşgabat” – Musa Pirmämmedow
“Ak şäherim Aşgabat” – Ogulmaral Meretgeldiýewa
“Aşgabat” – Döwletmyrat Tejenow
“Aşgabat” – Aýnur Myradowa
“Ak mermerli binalaryň waspy” – Amanmuhammedowa Dünýägözel
“Ak şäherim Aşgabat” (akro) – Babaýewa Suraý
“Aşgabat” – Nuryýewa Söýli
“Aşgabat” – Gytja Atdaýewa
“Arkadagly ak şäherim Aşgabat” (akro) – Söhbet Orazmämedow
Diňe seň adyňa ýazylyp dursun” – Enejan Suhanowa
“Aşgabadym – waspyň etsem şygrymda” goşgular toplumy (16 goşgy) – Aýmyrat Hudaýberdiýew
“Arzuwym sen Aşgabat” – Begenç Merdanow

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok