20-nji aprel-Hytaý diliniň güni

Hytaý dili BMG-niň 6 sany resmi diliniň biri bolup, ol ýazuwda iň kyn dilleriň biri hasaplanylýar. Hytaý diliniň güni her ýylyň 20-nji aprelinde bellenilip, bu güni bellemek baradaky karar BMG-niň beýleki resmi dilleriniň günleri bilen bilelikde 2010-njy ýylda kabul edildi. Bu güni bellemek baradaky teklip boýunça guramanyň jemgyýet bilen arabaglanşyk departamenti ilkinjileriň hatarynda çykyş etdi.

BMG-niň dil günlerini bellemegiň esasy ähmiýeti medeniýetleriň arasyndaky arabaglanşygy pugtalandyrmaga, köpdilliligi ösdürmäge, guramanyň resmi dilleriniň ählisiniň arasyndaky deňligi üpjün etmäge gönükdirilendir.

Statistiki maglumatlaryň şaýatlyk etmegine görä, dünýä ýüzünde hytaý dilinde gürleýänleriň sany 1,3 milliard töweregi bolup, Hytaýyň, Taýwanyň, Singapuryň döwlet dili hasaplanylýar. ABŞ-nyň käbir ştatlarynda, esasynda Nýu-Ýorkda ähli dokumentler hökmany suratda hytaý diline terjime edilýär.

Hytaý dili ýazuwda iň kyn dilleriň biri bolup, ol 80 müň töweregi ierogliflerden ybaratdyr. Gündelik gelelşikde onuň 3-4 müňüsi işjeň ulanylýar. Şeýle-de bu dil iň gadymy dilleriň biri hasaplanylýar.
Biziň ýokary okuw mekdebimiz bolan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hem ikinji daşary ýurt dili hökmünde ýapon, arap, pars, fransuz dilleri bilen bir hatarda hytaý dili hem öwredilýär. Talyplar öz islegi boýunça saýlan dilini birnäçe ýylyň dowamynda tejribeli mugallymlardan öwrenýärler. Ýurdumyzyň çäginde geçirilýän bäsleşiklerde öz saýlap alan dili boýunça, şol sanda Hytaý dilinde birnäçe bäsleşiklere, olimpiadalara işjeň gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.

Sona HALYKOWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

Şeýle-de okaň:
Aşgabatda hytaý dilini nirede öwrenip bolýar?
Hytaýyň söwda bazary barada pikir alyşma
Hytaý Täze ýylynyň täsinlikleri
Indi Hytaýyň iň baý adamsy Jack Ma däl
«Merkezi Aziýa — Hytaý» onlaýn duşuşygy geçirildi
Hytaýyň Týanjin Binhaý kitaphanasy
Hytaý Dünýäniň iň uly Radio teleskobyny daşary ýurtly alymalara açar.
Hytaýyň “Aýyň garaňky tarapyna” ugradan kosmos gämisi 565,9 metr ýol geçdi.
Hytaýyň OPPO kompaniýasy eplenýän ekranly telefon öndürer
2021-nji ýylda Hytaýyň ŞANGHAI portundan suw açylýar
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby hytaý dilinde neşir edildi
Türkmenistan we Hytaýyň syýahatçylyk pudagy barada seminar geçirilýär
Hytaý – Merkezi Aziýa hyzmatdaşlyk forumy öz işine başlady

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok