Halkara Ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň «Talyp gözeli – 2021»

Hormatly Prezidentimiziň saýasynda ýurdumyzda her ýyl döredijilik, gözellik bäsleşikleri yzygiderli geçirilýär. Şu gün hem, 24-nji fewralda, Halkara Ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrligi hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda berkarar döwletimiziň talyp gyzlarynyň iş başarjaňlygyny, edep gözelligini, halkymyzyň milli däp-dessurlaryny bilşini, türkmen medeniýetini açyp görkezmek maksady bilen her ýyl geçirilýän «Talyp gözeli – 2021» bäsleşiginiň uniwersitet derejesindäki tapgyry geçirildi.

Bäsleşige uniwersitetimiziň fakultetlerinden ýedi sany talyp gözelleri gatnaşyp, olar üç şert boýunça özara bäsleşdiler. Birinji şert boýunça talyp gyzlar türkmen gelin-gyzlaryna goýulýan sarpany, özleriniň döredijilige bolan ukybyny, Hormatly Prezidentimiziň yglan eden «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň joşgunly owazyny aýdym, goşgy, manalogdyr sahna çykyşlaryny görkezdiler. Bäsleşigiň ikinji şertinde bäsdeş gyzlar Hormatly Prezidentimiziň «Bereketli türkmen saçagy» atly kitabyndan ugur alyp türkmen tagamy bolan unaş kesmek boýunça bäsleşdiler. Üçünji şertinde talyp gözelleri «Hünärim bar— hormatym bar» ady bilen özleriniň ussatlygyny we ukybyny keşde çekmek arkaly açyp görkezdiler.

Gözellik bäsleşiginiň ýeňijileri ýörite eminler topary tarapyndan yglan edildi. Bäsleşigiň jemlerine görä uniwersitetiň Durmuş ynsanperwerlik bilimleri fakultetiniň Žurnalistika hünäriniň 1-nji ýyl talyby Sülgün Bazarowa baş baýraga mynasyp boldy.

Uniwersitetiň,  Halkara aragatnaşyk we dünýä syýasaty hünäriniň 2-nji ýyl talyby Maýa Muhammedowa 1-nji orna, Halkara ätiýaçlandyryş we menejment hünäriniň 2-nji ýyl talyby Jennet Öwezowa, Dil öwreniş bölüminiň talyby Esenowa Ogulbeg we Dil öwreniş bölüminiň talyby Jennet Kakyşowa dagy agzybirlikde 2-nji orna, maglumat  tehnologiýalar hünäriniň 1-nji ýyl talyby Haltäç Nazarkuliýewa we Dil öwreniş bölüminiň talyby Dursun Ýazmyradowa dagy bolsa 3-nji orna mynasyp bolmagy başardylar.

Bäsleşigiň ýeňijilerine guraýjylar tarapyndan Hormat hatlary, gymmatbahaly sowgatlar gowşuryldy. Biz hem Baş baýraga mynasyp bolan talyp gyzymyza «Talyp gözeli – 2021» bäsleşiginiň döwlet tapgyrynda hem baş baýraga mynasyp bolmagyny arzuw edýäris.

.

ŞAPERI GURBANBERDIÝEWA,

Halkara Ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň
Žurnalistika hünäriniň talyby
.

.

Şeýle-de okaň:

Türkmen döwlet uniwersitetiniň «Talyp gözeli – 2021»
TALYP GÖZELLERI BÄSLEŞDI

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok