Türkmen döwlet uniwersitetiniň «Talyp gözeli – 2021»

Hormatly Prezidentimiziň saýasynda ýurdumyzda her ýyl döredijilik, gözellik bäsleşikleri yzygiderli geçirilýär. Ynha, şu gün hem Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrligi hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda berkarar döwletimiziň talyp gyzlarynyň iş başarjaňlygyny, ugurtapyjylygyny, ruhubelentligini, keşp hem-de edep gözelligini, halkymyzyň milli däp-dessurlaryny bilşini, medeniýetini, edep-ekramlylygyny açyp görkezmek maksady bilen her ýyl geçirilýän «Talyp gözeli – 2021» bäsleşiginiň uniwersitet derejesindäki tapgyry geçirildi.

Bäsleşige uniwersitetimiziň fakultetlerinden jemi on bir sany talyp gözelleri gatnaşyp, olar üç şert boýunça özara bäsleşdiler. Birinji şert boýunça talyp gyzlar zamanamyzyň ösüşlerini, türkmen gelin-gyzlaryna goýulýan sarpany, şeýle hem özleriniň sungata, döredijilige bolan ukybyny, Hormatly Prezidentimiziň yglan eden «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň joşgunly owazyny aýdym, goşgy, manalogdyr sahna çykyşlaryny ýerine ýetirmek bilen öz ussatlyklaryny görkezdiler. Bäsleşigiň ikinji şertinde bäsdeş gyzlar Hormatly Prezidentimiziň «Bereketli türkmen saçagy» atly kitabyndan ugur alyp türkmen tagamy bolan unaş kesmek boýunça bäsleşdiler. «Talyp gözeli – 2021» bäsleşiginiň ahyrky üçünji şertinde talyp gözelleri «Hünärim bar— hormatym bar» ady bilen özleriniň zehinini, ussatlygyny we ukybyny keşde çekmek arkaly açyp görkezdiler.

Gözellik bäsleşiginiň ýeňijileri ýörite eminler topary tarapyndan yglan edildi. Bäsleşigiň jemlerine görä uniwersitetiň türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Gülnäz Ataýewa baş baýraga mynasyp boldy. Şeýle hem uniwersitetiň taryh fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Aýnur Seýitnepesowa 1-nji orna, hukuk fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Altyntäç Ataýewa, matematika fakultetiniň 1-nji talyby Mähri Baýramowa we biologiýa fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Şasenem Röwşenowa dagy agzybirlikde 2-nji orna, roman-german we gündogar dilleri fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Aýbölek Sahatowa hem-de maglumat-tehnologiýalary fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Keýik Hümmedowa dagy bolsa 3-nji orna mynasyp bolmagy başardylar. Bäsleşigiň ýeňijilerine guraýjylar tarapyndan Hormat hatlary, gymmatbahaly sowgatlar, şeýle-de oňa işjeň gatnaşanlara höwslendiriji sowgatlar gowşuryldy. Biz hem talyp gözellerini mynasyp bolan orunlary bilen tüýs ýürekden gutlaýarys. Baş baýraga mynasyp bolan talyp gyzymyza bolsa «Talyp gözeli – 2021» bäsleşiginiň döwlet tapgyrynda hem baş baýraga mynasyp bolmagyny arzuw edýäris.

Kerimberdi HAKBERDIÝEW,
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet
uniwersitetiniň žurnalistika
hünäriniň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok