«Duýguly setirler» – Atajan EÝÝUPOW

* * *

– Men üýtgemedim… Sen ýüz öwürdiň…

* * *

Bu şäherde saňa garaşmadyk duralgam galmady, sen bolsa olaryň birinde hem durmadyň!

* * *

– Guýlup goýlan çaý ýaly saňa garaşdym, sowadym, köneldim we garaldym…

* * *

Sen maňa parzdyň, men bolsa saňa sünnet. Men seni söýmäge borçludym, emma sen söýmeseň-de bolýardy…

* * *

Eliň boşaşsa ýanyma aýlan, meni görmek üçin däl, sen gideňsoň üýtgeşik we täze paýyş sözleri öwrendim, şolary eşitmek üçin…

* * *

Sen gitmek üçin dürli-dürli bahanalar gözleýärkäň, men seni söýmek üçin hiç hili sebäp ýok wagty hem söýdüm…

* * *

– Soňky hoşlaşykda “Özüňe gowja seret!” – diýipdiň. Men bolsa şoldurda-şoldur özüme däl senden galan suratlara has köp seretdim…

* * *

Kalbymda açan her bir Ýaraňdan, jogap sorar Ýaradan!

* * *

Narkozyň geregi ýok, sen maňa diňeje “seni söýýän” – diý. Men aýak üstünde hem uklaryn.

* * *

Ýüregiňizi çaga-çuganyň eline bermäň, ýogsa döwüp ýere zyňýarlar!

* * *

Atajan EÝÝUPOW.

Teswirler

Döwranguly

Haýyrlysy bolsun!

Merdan Ataýew

Awtoryň içi dolup gidipdir-ä ...