Näme üçin futbolda 100 belgili forma ýok?

Oýunçylar formasyndaky belgileri bilen kesgitlenýärler. Mysal üçin, Lionel Messi agzalanda, her kim 10-lyk belgi hakda pikir edýär. Onda näme üçin futbol formalarynda reýting 1-den 99-a çenli? 100 belgini näme üçin alyp bolmaýar ýa aýratyn bir sebäp barmy?

Aslynda hawa bar. Hatda birnäçe dürli sebäpler bar, bir däl.

Futbolda, oýundaky ilkinji 11 oýunçynyň ýagdaýyna görä käbir sanlar berilýär. Mysal üçin, 1-lik belgidäki oýunçy derwezeçi, 9-lyk belgidäki oýunçy hüjümçi. Bu adaty san 100-e çenli belgini öz içine almaýar.

Mundan başga-da, 100-lik belgili san ýaly 3 belgili sany okamak estetika taýdan juda amatly däl. Meýdançada 3 belgili sany okamak kyn düşerdi we formanyň dizaýny hem bozulardy.

Şonuň üçin 100-lik belgili san hiç haçan forma nomeri hökmünde ulanylyp bilinmez, sebäbi FIFA-ny öz içine alýan Futbol federasiýalary, forma belgilerini 1 bilen 99 aralygynda tertiplemek düzgünini kesgitledi. Bu eýýäm adaty bir zada öwrüldi.

Şeýle-de bolsa käwagt kadadan çykmalar bolýar. Meksika ýaly Günorta Amerika ýurtlarynda 1, 2 we 3 belgili sanlar formalarda ulanylyp bilner. Mysal üçin, Bofo Bautista atly futbolçy, garşydaşy Çiwas bilen göreşip ýörkä, toparynyň 100 ýyllygy üçin 100-nji belgili formany geýdi.

Rüstemzal ATALYKOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok