Bagtyýarlyk etrabynda täze agyz suwuny arassalaýjy desgasy açylyp ulanylmana berildi

Bagtyýarlyk etrabynda açylyp ulanylmana berlen agyz suwuny arassalaýjy desga, iň kuwwatly desgalaryň biri bolup bir gije-gündizde arassalaýan suwy 150 müň kub metr arassalap işleýär. Mundan başga-da hem iş orunlarynyň köpelmegi bagtyýar raýatlarymyzy bagtyýar döwürde halal zähmet çekmegi üçin her dürli şertler döredilip berildi.

Agyz suwuny arassalaýjy kärhana Ahal welaýatynyň 5 sany etrabyny we birnäçe obalary suw bilen üpjün ediler. Hormatly Gahryman Arkadagly Serdarymyz hem bu desganyň açylyşyna gatnaşdy. Hormatly Prezidentimiz agyz suwuny arassalaýjy desga awtoulag sowgadyny hem gowşurdy.

Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy şanly ýylynda ýurdumyz uly ösüşleri eýeleýär bu bolsa hem Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň alyp barýan öňden görüjilikli syýasatynyň alyp barýanlygynyň subutnamasydyr, desganyň agzybir zähmetsöýer raýatlarymyz hem uly sagbolsunlaryny we alkyşlaryny beýan etdiler.

Enemjan IŞANGULYÝEWA,

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok