Şu gün paýtagtymyzda halkara bäsleşik badalga alýar

Şu gün ýagny 22-nji maýda paýtagtymyzda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň, Hazarýaka döwletleriniň, Türkiýäniň we Hytaýyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň gatnaşmagynda «Halkara gatnaşyklary: parahatçylykly gepleşikleriň medeniýeti» atly halkara bäsleşigi badalga alar. Bäsleşik Türkmenistanyň Bilim ministrligi hem-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan bilelikde guralýar.

Halkara bäsleşikde Türkmenistandan hem-de gatnaşyjy ýurtlardan talyplaryň 250-si çykyş ederler. Bäsleşik türkmen ýokary okuw mekdepleriniň 20-siniň hem-de 9 ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň 11-siniň wekillerini bir ýere jemlär.

Bäsleşik aýratynlykdaky we toparlaýyn görnüşlerinde geçiriler. Birinji tapgyrda test geçirilip, ol sebit we halkara gatnaşyklaryna, olaryň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, taryhy-medeni hem-de beýleki wajyp ugurlara degişli meselelerden ybarat bolar. Aýratynlykdaky tapgyrda bäsleşige gatnaşyjylara halkara gepleşiklerini modelirlemek, halkara ykdysady gatnaşyklary öwrenmekde maglumat tehnologiýalaryny ulanmak, halkara ulag logistikasynda dünýädäki ýagdaýlary öwrenmek, halkara gatnaşyklarynda oňaýly çözgütleri kabul etmekde matematikany hem-de matematiki modelirlemäni ulanmak ýaly ugurlar boýunça ýumuşlar berler. Toparlaýyn tapgyrda bäsleşige gatnaşyjylar halkara gatnaşyklarynda matematiki usulyýetleri peýdalanmak, matematiki modelirleme, ekonometrika, logistika hem-de beýleki ugurlar boýunça ýumuşlara hötde gelmeli bolarlar.

Şeýle hem talyplar üçin tematiki breýn-ring geçiriler. Şonuň netijeleri boýunça eminler tarapyndan işjeň gatnaşyjylar, iň oňat çekişmeler, toparlar kesgitlener, şeýle hem bäsleşikleriň dowamynda netijeli pikirler we teklipler öňe sürler.

«Akyl-paýhas» çäresiniň esasy maksady halkara we sebit gün-tertibiniň möhüm meselelerine seljerme bermegiň netijesinde halkara subýektleriň hem-de olaryň görnüşleriniň arasyndaky dialogyň we hyzmatdaşlygyň has oňaýly usulyýetlerini hödürlemekden ybaratdyr.

Halkara bäsleşiginiň ýeňijileri medallar we diplomlar, şeýle hem Hormat hatlary we sowgatlar bilen sylaglanarlar.

Magsat BAÝAROW,

Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünýä dilleri
institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok