Sanly tehnologiýalaryň bilim ulgamyndaky ähmiýeti

«Türkmenistany 2025-nji ýyla çenli durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» ylym-bilim ulgamynda innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak we bilimiň netijeliligini artyrmak göz öňünde tutulýar.

Sanly tehnologiýalaryň bilim dolandyryşyny üýtgetmeginiň iň täsirli usullaryndan biri administratiw meseleleri ýönekeýleşdirmekdir. Ýagny kagyz resminamalarynyň azaldylyp sanly resminama dolanşygyna geçmekden ybarat. Bu ugurda ýurdumyzda alnyp barylýan işler barha artýar. Muňa mysal edip ähli döwlet edaralarynyň resmi saýtynyň bolmaklygy, raýatlar üçin maglumatlary çalt we elýeterli almaklyga, şeýle-de okyjylar üçin online metbugat portallarynyň sanynyň artýandygyny agzamak bolar.

Mundan başga-da häzirki wagtda ýurdumyzyň kitaphanalarynda elektron kitaplaryň baý gorunyň jemlenmegi, ýaş nesilleriň kompýuter we beýleki tehnologiýalardan baş çykarmaklary, bu ugurda edilýän mümkinçilikleriň netijeli peýdalanylýandygyndan nyşandyr. Sebäbi biziň geljekki durmuşymyz tehnologiýa bilen baglanşyklydyr.

Sanly tehnologiýalaryň barha artýanlygy sebäpli bilimiň keşbi düýpli özgerişleri başdan geçirýär. Bu gurallar mekdep okuwçylaryň öwreniş usullaryny üýtgetmek bilen çäklenmän, bilim edaralarynyň dolandyrylyşyny hem üýtgedýär. Ýurdumyzda elektron mekdep (e-mekdep) ulgamynyň ornaşdyrylmagy orta mekdeplerde mugallymlar we ýolbaşçylaryň işini ýeňilleşdirip, mekdep bilen ene-atalary birikdirýän sada we goragly ulgam bolup hyzmat edýär.

Netijelilik gazanmakdan başga, sanly tehnologiýalar okuwçylar üçin okuw tejribesini hem ösdürýär. Bilim programmalary, onlaýn okuw platformalary we sanly çeşmeleriň köpüsine girmek bilime has ýakyn çemeleşmäge mümkinçilik berýär.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok