Azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi geçirildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň 15-nji maýynda Söwda-senagat edarasynyň sergi zalynda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi açyldy. Ýurdumyzda oba hojalyk ulgamynda gazanylan üstünlikleri, ýetilen belent sepgitleri giňişleýin açyp görkezýän bu iri halkara sergi möhüm çäre hökmünde Hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän, ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň berkidilmegine, halkymyzyň abadançylygynyň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen döwlet syýasatynyň aýdyň nyşanydyr. Bu ýerde Türkmenistanyň we daşary döwletleriň gatnaşyjylarynyň 100-den gowrak wekili innowasion tehnologiýalara we nou-haulara ünsi çekýän diwarlyklaryny giňişleýin ýaýbaňlandyrdylar.

Mälim bolşy ýaly, oba hojalyk önümleriniň önümçilik toplumyny netijeli ösdürmäge, olary öndürijilere hemmetaraplaýyn döwlet goldawyny bermäge gönükdirilen çäreler giň gerime eýe bolýar, uzak möhletli geljegi nazarlaýan döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň çäklerinde oba hojalyk toplumynyň ähli pudaklaryny döwrebaplaşdyrmaga, tehniki we tehnologik taýdan täzeden enjamlaşdyrmaga iri maýa goýumlary-da gönükdirilýär. Dürli görnüşli oba hojalyk önümleriniň önümçilik möçberiniň artdyrylmagy, azyk bolçulygynyň üpjün edilmegi, önümçiliginiň bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün etmek boýunça zerur şertleriň kemala getirilmegini nazarlaýan toplumlaýyn özgertmeler bu günki günde özüniň oňyn netijesini berýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe azyk howpsuzlygyny berkitmek we sarp edilýän zerur önümleriň importyna garaşlylygy azaltmak boýunça möhüm çäreleriň amala aşyrylýandygy, bu ugurda gymmatly tejribeleriň toplanylýandygy, halkara hyzmatdaşlygyň geriminiň barha giňeldilýändigi guwandyryjydyr. Azyk önümçiligi babatda biziň ýurdumyz ählumumy azyk meselelerini çözmek boýunça netijeli işleri, sergileri, maslahatlary we duşuşyklary yzygiderli geçirýär.

Ilatyň bagtyýarlygyny, ýaşaýyş-durmuşynyň amatly hem ösen derejesini üpjün edýän, importyň ornuny tutýan, eksporta gönükdirilen önümçilikleri artdyrmaga mümkinçilik berýän azyk howpsuzlygyny gazanmak, sagdyn durmuş ýörelgesine doly laýyk gelýän ekologik taýdan arassa önümler bilen üpjün edilmegi döwletimizde azyk howpsuzlygyny gazanmagyň möhüm wezipeleriniň hatarynda durýar. Diýarymyzda bu ugurdaky işleriň kämil ýagdaýda alnyp barylmagy öz azyk önümlerimiziň içerki hem daşarky bazarlarda bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmaga, azyk üpjünçiligi ulgamynyň döwletimiziň önümçilik kuwwatynyň mundan beýläk-de ýokarlanmagyna itergi berýän ukyply düzüme öwrülmegine giň ýol açýar. Umuman bu iri halkara sergi oba hojalyk pudagynda diňe bir ýurdumyzyň gazanan üstünliklerini beýan etmek bilen çäklenmän, eýsem, bu pudakda işjeň orun eýeleýän işewür düzümleriň ägirt uly mümkinçiliklerini hem açyp görkezmek bilen, azyk senagatynyň öňdebaryjy tehnologiýalaryny özara alyşmak, maksatnamalaýyn taslamalara maýa goýumlary çekmek we degişli ugurda ygtybarly ulgamy döretmegiň usullaryny işläp taýýarlamak hem-de olary durmuşa geçirmek boýunça halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga oňaýly şertleri döredýär.

Firuza DOSÇANOWA,

Türkmen oba hojalyk institutynyň II ýyl talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok