Türkmenistanda aklawçylaryň milli edarasy dörediler

Türkmenistanda aklawçylaryň milli edarasy dörediler. Ol Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň (BMGÖM) we Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň gol çeken «Türkmenistanda adwokatlar kollegiýasynyň mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak» taslamasyny goldamaga goşant baradaky şertnamada göz öňünde tutulandyr.

Aklawçylar milli edarasynyň döredilmegi aklawçylaryň bähbitlerine wekilçilik etmegi we olary goramagy, Türkmenistanyň sebitlerinde we Aşgabatda aklawçylar birleşiginiň işini utgaşdyrmagy we aklawçylardan ýokary hilli hukuk kömegini üpjün edýär. Şeýle hem aklawçylar birleşiginiň bähbitlerine degişli meseleleri çözmek-de onuň ygtyýarlyklaryna girýär.

Ýeri gelende belläp geçsek, Türkmenistanda aklawçylaryň milli edarasynyň döredilmegi Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň başlangyçlaryny durmuşa geçirmegiň çäklerinde, şeýle hem Türkmenistanda aklawçylaryň guramalarynyň işini sanlylaşdyrmaga kömek berer.

Selim ÇARYÝEW,

Türkmenistanyň Döwlet energetika
institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok