Ýaşlar bilen dil festiwaly geçirildi

Ýaşlaryň dil öwrenmäge bolan höwesini artdyrmak, dünýägaraýşyny giňeltmek we boş wagtlaryny manyly geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň «Diller dünýäsi» dil merkezi hem-de S.Türkmenbaşy adyndaky umumy bilim berýän döwlet mekdep-internaty bilelikde “Language Festival” (Dil festiwalyny) geçirdi.

Oňa internatyň mekdep okuwçylary we “Diller dünýäsi” dil merkeziniň diňleýjileri, mugallymlar gatnaşdy.

Dil festiwalynyň geçip duran pursaty

Festiwal S.Türkmenbaşy adyndaky umumy bilim berýän döwlet mekdep-internatynda erkin görnüşde geçirildi. Onuň çäginde çagalary höweslendirmek maksady bilen dürli görnüşli oýunlar, karaoke çykyşlary we sowgatly sorag-jogap bäsleşigi gurnaldy.

Ýadygärlik bijeli sowgatlar paýlandy

Gurnalan çykyşlaryň dowamynda çykyşlara gatnaşyjylaryň her birine ýadygärlik sowgatlar berildi. Şeýle-de festiwalyň guramaçylygyna hemaýatkärlik eden “Täze Älem” kitap dükanynyň, “InAshgabat” online habar portalynyň adyndan taýýarlanan bijeli sowgatlar paýlandy.

Şeýle-de okaň:
Ýaşlar bilen edebi duşuşyk geçirildi

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok