«Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanForum» atly XV halkara ykdysady forumy öz işine başlady

Kazandaky «Kazan Ekspo» halkara sergi merkezinde «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanForum» atly XV halkara ykdysady forumy öz işine başlady. Halkara ykdysady forum Russiýa Federasiýasynyň subýektlerinde «Halkara hyzmatdaşlyk we eksport» milli taslamasyny durmuşa geçirmek meselesi baradaky maslahat bilen açyldy.

«Agropomparkda» Russiýanyň iň iri halal-platformasy bolan «Kazan Halal Market» sergisi öz işine başlady. Onda bütin dünýäden 4,5 müňden gowrak görnüşli önüm görkezilýär.

Ýeri gelende belläp geçsek, çäräniň işewürlik we medeni maksatnamasy bilermenleriň 100-e golaý sessiýalaryny, «Russiýa – Yslam dünýäsi» Strategiki gözegçilik toparynyň mejlisini, söwda-senagat edaralarynyň halkara forumyny, «Russia Halal Expo» sergisini, halal önümleriň ýarmarkasyny, yslam moda festiwalyny we Tatarystan Respublikasynyň ruhy -taryhy ýerlerine gezelençleri öz içine alýar.

Çärä gönüden-göni gatnaşyk we onlaýn görnüşlerde geçirilýär. Forum we gatnaşyjylaryň hasaba alynmagy baradaky ähli maglumatlar www.kazanforum.ru resmi saýtynda elýeterlidir.

«Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanForum» atly halkara ykdysady forumy 2009-njy ýyldan bäri her ýyl Tatarystanyň paýtagtynda geçirilýär. Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putiniň karary bilen bu çäre 2023-nji ýyldan başlap federal derejä eýe boldy. Bu çäre 19-njy maýa çenli dowam eder.

Selbi HOJANYÝAZOWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünýä dilleri
institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok