Türkmenistan boks boýunça Aziýa çempionatyny guramagy meýilleşdirýär

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyz boks sportuny ösdürmek baradaky tagallalaryny artdyrýar we bu sportda ilkinji Olimpiýa medalyny gazanmaga çalyşýar. Aziýanyň Boks konfederasiýasynyň (ASBC) bellemegine görä, Türkmenistan geljekki boks döwletidir.

23-nji maý 3-nji iýun aralygynda Taýlandyň Bangkok şäherinde geçiriljek boks boýunça Olimpiýa oýunlarynyň 2-nji Bütindünýä saýlama ýaryşyna Türkmenistanyň öňdebaryjy boksçulary Şükür Öwezow (57 kg), Saparmyrat Ödäýew (63,5 kg) hem-de Baýramdurdy Nurmuhammedow (71 kg) dagy hem gatnaşar. Bu abraýly ýaryş 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlaryna ýollanma berýändigi bilen ähmiýetlidir.

Türkmenistan milli ýygyndysynyň baş tälimçisi Tenilbek Jumakulowyň tälim bermeginde soňky iki ýylda güýçli ýetginjekler, ýaşlar, ätiýaçlyk we esasy toparlar döredildi. Ýurduň Boks federasiýasynyň baş sekretary Durdymämmet Kuljaýew milli federasiýanyň şu ýylyň iýun ýa-da sentýabr aýlarynda içerki ýaryşlary geçirmegi, şeýle hem boksçylary mümkin boldugyça köp halkara ýaryşlaryna ibermegi meýilleşdirýändigini aýtdy.

Ýeri gelende belläp geçsek, Türkmenistan ýakyn wagtda boks boýunça Aziýa çempionatyny guramak mümkinçiligine seredýär. Kuljaýewiň bellemegine görä, federasiýa Aziýanyň Boks konfederasiýasy bilen bu mesele boýunça gepleşikleri geçirýär. Şeýle abraýly ýaryşynyň geçirilmegi Türkmenistanda boksyň ösmeginde möhüm ädim bolar.

Yslam TYLLANUROW,

Türkmen döwlet binagärlik we
gurluşyk institutynyň Inžener-mehanika
fakultetiniň dekany.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok