“Parahatçylygyň ýaş çaparlarynda” finalçylar belli boldy

Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň gurnamagynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň 2023-2024-nji okuw ýylynda geçirilýän III möwsüminiň 1-nji we 2-nji ýarym final oýunlary geçirildi.

Her bir ýarym final oýnuna bäsleşigiň saýlama tapgyrlarynda ýeňiji bolan ýaş çaparlar gatnaşyp özara bäsleşdiler. Akyl-paýhas bäsleşiginiň bu möwsümi «Magtymguly Pyragynyň beýik taglymaty – umumadamzat gymmatlyklarynyň milli şamçyragy» atly umumy şygar astynda geçirilip, 8 sany saýlama oýunlardan, 2 sany ýarym final oýunlaryndan we final oýnundan ybaratdyr. Oýunlaryň her birine 8 sany mekdep okuwçysy gatnaşýar.  Bu bäsleşigiň saýlama tapgyryna gatnaşmaga isleg bildirýän, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde ýerleşýän orta mekdepleriniň okuwçylarynyň iň ýokary netije görkezen başdaky 64-si saýlanýar. “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” atly akyl-paýhas bäsleşigini institutyň Ýaş diplomatlar mekdebi gurnaýar.

Ýarym final oýunlarynyň netijesinde 1-nji we 2-nji ýarym final oýunlarynyň her birinden ýokary netije görkezen 4 sany mekdep okuwçysy final oýnuna gatnaşmaga hukuk gazandylar. Netijede, 8 sany finalçy 2024-nji ýylyň 8-nji maýynda Baş baýrak ugrunda bäsleşerler.

1-nji ýarym finalyň ýeňijileri:

  • Gülaýym Bakyýewa, Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň 35-nji orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy.
  • Aýmyrat Kakaýew, Aşgabat şäherindäki 86-njy ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy.
  • Güljemal Orazowa, Aşgabat şäheriniň 108-nji orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy.
  • Müsür Gutlymyradowa, Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň iňlis dili, fizika we matematika derslerine ýöriteleşdirilen 22-nji orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy.

2-nji ýarym finalyň ýeňijileri:

  • Resul Baýmyradow, Aşgabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 52-nji orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy.
  • Jeýhun Hojageldiýew, Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatynyň 10-njy synp okuwçysy.
  • Aýlar Jumaýewa, Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň ýöriteleşdirilen 41-nji orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy.
  • Medine Myratberdiýewa, Aşgabat şäheriniň 16-njy ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy.

Akyl-paýhas bäsleşiginiň ýarym final oýunlary «Miras» teleýaýlymy hem-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw studiýasy bilen bilelikde ýazga geçirildi. Bäsleşige ýakyn günlerde «Miras» teleýaýlymynda tomaşa edip bilersiňiz.

Çeşme: iirmfa.edu.tm

Kadyrmyrat ÖWEZGYLYJOW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok