Çeýe hereketler

Sport türgenlerimiziň Türkmenistanly janköýerlerini begendirmesi häzirki zaman ösen tehnologiýalar zamanynda ýokary derejede gurnalan sport ýaryşynyň her kesiň kalbynda gylkynyş döreden “Galkan” toparynyň ezber hem çeýe türrgenlerine bolan buýsançdan başlandy. Sport oýunlarynyň iň gyzykly, janköýerleriň dünýäsinde uly orun tutanlarynyň biri hem hokkeý oýnudyr.

Bu oýun asyrlar boýy dowam edip gelýän , taryhyny gaty gadymyýetden alyp gaýdýandygyna garamazdan nijeme asyr sport janköýerleriniň ýüreginde beýik şöhrady ýatladýan, oýunlaryň biridir.Sport ýaryşy, hokkeý boýunça halkara ýaryşyň biziň ýurdumyzda hem geçmegi sportyň bu görnüşiniň örän çeýeligi hem-de hüşgärligi, ýitiligi hem-de bir- birek bilen jebis bolan toparlarda ýüze çykýan ýaryşlardan hem bellidir.Hereketleriň köp gezek gaýtalanmasy alymlaryň aýtmagyna görä, çaganyň aňynda galmaga has uly täsirini ýetirmek meselesi bolup durýar.

Şeýlelikde, bir hereketi näçe köp gaýtaladygyça-da şonça şol hereket bedene ornaşyp, ähli zatlar, döreden ýa- da gören keşbi, eden hereketleriniň lezzeti,bu sport oýnunyň örän çeýe bolmagy talap edýändigini öňe çykarýar. Dogrusy dünýäniň çar künjünden gelen sport türgenleriniň içinde has çeýe, has ezberleriniň abrdygy ilkinji günüň netijesinde ýüze çykdy. Muňa bolsa, biziň janköýerlerimiziň bu halkara ýaryşyň dowamyny görmäge sabyrsyz garaşýandklary şaýatlyk edýär. Ýurdumyzda geçirilýän bu ýaryş bolsa, biziň uly ýaşly janköýerlerden başlap, tä sport mekdeplerinde okaýan çagalara çenli öz täsirini ýetirjekdiginiň ikiuçsyzdygyny ýüze çykarar.Beden saglygy ruhy baýlygyň esasy bölegi bolup, ol esasan mekdep ýaşyna ýetmedik çagalaryň bedeniniň terbiýelenmegi üçin esasy meseleleriň biridir. Mekdep ýaşyna ýetmedik çagalaryň beden terbiýesiniň wajyplygyna mugallymyň düşünmegi we şol geçilýän sapakda yzygiderliligi saklamak hem- de sapaga berlen wagty beden terbiýesi üçin sarp etmek esasy ene- atalaryň hem- de çagalar bagynda körpelere terbiýe berýän terbiýeçileriň işidir.Bu günki gün ýaryşda üstün çykan türgenler biziň diýarymyzda sylag serpaý bilen sarpalanarlar.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok