«Şekil» surat bäsleşigine gatnaşmaga isleg bildirýänleriň arzalary kabul edilip başlandy

Nury Halmämmedow adyndaky «Dutaryň owazy» VIII Moskwa halkara sungat festiwalynyň guramaçylyk komiteti «Şekil» ady bilen Gündogar şygryýetine bezeg suratlaryň bäsleşigine gatnaşmaga isleg bildirýänlerden arzalary kabul edip başlandygyny habar berdi.

2024-2025-nji ýyllarda ÝUNESKO-nyň şanly seneleriniň sanawyna girizilen Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli Russiýanyň çeperçilik akademiýasynyň howandarlygynda geçirilen döredijilik bäsleşigi giň gerime eýe boldy, ol çagalary we ýaşlary bu bäsleşige çekmäge niýetlenendir.

Bäsleşigiň maksady Gündogar poeziýasyny, türkmen milli edebiýatynyň görnükli wekili hökmünde Magtymguly Pyragynyň döredijiligini we gündogar medeniýetiniň rus poeziýasynda beýan edilişini wagyz etmekdir. Şekillendiriş sungatynyň iki görnüşinde – žiwopisde we grafikada döredilen höwesjeňleriň hem-de ussatlaryň işleri bäsleşige gatnaşmak üçin kabul edilýär.

Arzalar 2024-nji ýylyň 1-nji martyndan 1-nji awgustyna çenli kabul edilýär. Bäsleşige gatnaşmak isleýänler bellenilen möhletde festival.sounds-of-dutar@mail.ru elektron salga hat ibermeli. Onda bir eseriň ýanyna 3-4 sany surat goşmaly.

Üns beriň! Bäsleşige gatnaşmak guramaçylyk tölegini talap edýär. Üns beriň! Bäsleşige gatnaşmak üçin guramaçylyk gatanjy bardyr. Bäsleşigiň guramaçylarynyň saýtynda onuň şertleri jikme-jik görkezilendir.

1-nji, 2-nji, 3-nji baýrakly orunlara mynasyp bolanlara diplomlar, neşir edilen işler ýerleşdirilen albom we ýatdan çykmajak ýadygärlik sowgatlary bilen sylaglanylar. 3-nji noýabrda Russiýanyň çeperçilik akademiýasynda bäsleşigiň jemi jemlener we onda baýrakly orunlary eýelänlere baýraklar gowşurylar.

Merjen HANGELDIÝEWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünýä dilleri
institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok