«Dünýä akyldary — türkmen danasy» atly döredijilik bäsleşigi yglan edildi

Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň hem-de «Türkmen dünýäsi» gazetiniň redaksiýasynyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda bilelikde geçirýän «Dünýä akyldary — türkmen danasy» atly döredijilik bäsleşiginiň

Düzgünnamasy

Bäsleşigiň maksady:
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň döredip beren giň mümkinçilikleri esasynda akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň şygyrlarynyň halkara dost-doganlygy berkitmekdäki ähmiýetini aýan etmek, manyly ömrüni we gymmatly döredijiligini halkara giňişligine ýaýmak, paýhasly pikirleriniň watandaşlarymyzy köpugurly beýik işlere ruhlandyryşyny, şahyryň arzuwlan Berkarar döwletinde eşretli durmuşda ýaşaýan watandaşlarymyzyň, ata Watanyny kyblagähine deňeýän dünýä türkmenleriniň bagtyýarlygyny açyp görkezmek.

Bäsleşigiň şerti:
– Kärine, ýaşyna seretmezden, her bir adam bäsleşige gatnaşyp biler.
– Döredijilik bäsleşigine iberilýän makalalar, goşgular, hekaýalar ozal hiç ýerde çap edilmedik bolmaly.
– Bäsleşige gatnaşyjylar iberýän eseriniň ýanyna özleri hakyndaky gysgajyk maglumaty (doglan ýyly, işleýän we ýaşaýan ýeri, hünäri, telefon belgisi) goşmalydyrlar.
– Eserler kompýuterde ýyglyp (disk ýazgysy bilen), «Bäsleşige» diýen ýazgy bilen şu salga ýollanylmalydyr:
– Bäsleşige hödürlenýän eserler 2024-nji ýylyň 25-nji awgustyna çenli kabul edilýär.
– Bäsleşikde ýeňiji bolanlar Hormat hatlary we sowgatlar bilen sylaglanylar. Baýraklaryň maliýe çykdajylary Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşigi tarapyndan üpjün edilýär.
– Bäsleşigiň guramaçylyk işlerini Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşigi we «Türkmen dünýäsi» gazetiniň redaksiýasy ýerine ýetirýärler.

Bäsleşigiň jemini jemlemek
– Eminler topary bäsleşige gelen makalalara, hekaýalara we goşgulara aýratynlykda serederler hem-de ýeňijileri kesgitlärler.
– Bäsleşigiň jemleri 2024-nji ýylyň sentýabrynda jemleniler.

Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly-100, Erkin döredijilik mekany, «Türkmen dünýäsi» gazetiniň redaksiýasy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok