«Çäksiz dünýä» atly ekologiýa sergisi açyldy

Fransiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň ýanyndaky Fransuz institutynyň sergi zalynda «Çäksiz dünýä» atly ekologiýa sergisi açyldy. Bu sergi «Çäksiz dünýä» kitabynyň awtorlary Žan-Mark Ýankowiç bilen Kristof Bleýniň arasyndaky dialogy şekillendirýän komikslerden ybaratdyr.

Aşgabatdaky Fransuz instituty fransuz dilini öwredýär, şeýle hem Fransiýanyň medeniýeti we däp-dessurlary bilen tanyşdyrýar. Okuwçylar, esasan-da, intellektual gözýetimlerini giňeltmegi we fransuz dilinde erkin gürlemegi niýet edinen dürli ýaşdaky çagalardyr. Täze gelenler institutyň bosagasyndan ätläninden hemme kişiniň fransuz dilinde gürleýändigini görýärler. Ilki olar özüni oňaýsyz duýýarlar, ýöne soňy bilen özleri hem bu dilde gürläp başlaýarlar.

Şenbe günleri institutyň gapylary hemmeler üçin açykdyr. Sagat 14:00-da rus dilinde subtitrleri bolan fransuz filmi görkezilýär. Surat çekmegi halaýanlar üçin ussat we höwesjeň türkmen nakgaşlarynyň işleriniň sergileri bar.

Ýeri gelende belläp geçsek, Fransuz institutynda her hepdäniň şenbe güni art-ýarmarkalary geçirilýär, oňa gatnaşýan çeper elli zenanlar öz döreden üýtgeşik önümlerini hödürleýärler. Elde ýasalan önümler ähli ýurtlarda giňden ýaýrandyr. Çeper elli zenanlar ussatlyk sapaklarynda syrlary paýlaşyp, internet arkaly biri-biri bilen aragatnaşyk saklaýarlar.

Miwegül SERDAROWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünýä dilleri
institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok