Türkmen basketbolçylary Litwada okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirýär

14 — 28-nji fewral aralygynda basketbol boýunça Türkmenistanyň erkekler we zenanlar ýygyndysy Litwada okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirýär. Ýygyndy toparlar öňde boljak halkara ýaryşlara taýýarlanýarlar.

Litwanyň Palanga şäherindäki okuw-türgenleşik ýygnanyşygyna dürli ýaş derejelerindäki Türkmenistanyň ýygyndylary gatnaşýarlar. 18 ýaşa çenli ýetginjek gyzlaryň ýygyndysy awgust aýynda geçiriljek dünýä birinjiligine taýýarlyk görýär. 23 ýaşa çenli erkekler we zenanlar ýygyndylary bolsa «Milletler Ligasy — 2024» halkara ýaryşyna taýýarlanmak üçin türgenleşikleri geçirýärler.

18 ýaşa çenli ýetginjek gyzlaryň ýygyndysynyň düzüminde okuw-türgenleşik ýygnanyşygyna Jennet Hajymämmedowa, Ranatjan Ýakubowa, Mariýa Salmina we Medine Ärnepesowa dagy gatnaşdylar. Olar şu ýylyň 26 — 30-njy awgusty aralygynda Wengriýanyň Debresen şäherinde geçiriljek ýetginjekleriň arasyndaky dünýä birinjiliginde mynasyp gatnaşmagy maksat edinýärler.

23 ýaşa çenli erkekler we zenanlar ýygyndylary bolsa 18-nji maý — 15-nji awgust aralygynda ýaşlaryň arasyndaky «Milletler Ligasy — 2024» üstünlikli çykyş etmek üçin türgenleşýärler. Ýaryşyň takyk senesi we geçiriljek ýeri ýakyn wagtda mälim ediler.

Okuw-türgenleşik ýygnanyşygyndan soňra erkekler ýygyndysy 29-njy fewral — 10-njy mart aralygynda Amsterdamda geçiriljek halkara ýaryşa gatnaşmak üçin ugrar. Toparyň düzüminde Merdan Hojamämmedow, Kerim Mämmetmyradow, Ýewgeniý Nazipow, Döwlet Narmyradow, Şalar Hydyrow hem-de Döwlet Hojagulyýew ýaryşa gatnaşarlar. Turniriň finalçylary 31-nji maý — 1-nji iýun günleri Fransiýanyň Marsel şäherinde geçiriljek abraýly Masters ýaryşyna gatnaşmaga ýollanma eýe bolarlar.

Milli ýygyndy toparlaryň tälimçileriniň hatarynda tejribeli hünärmenler Timur Timurhanow, Toýly Baýryýew we Yslam Täçmmedow bar. Olar toparlaryň fiziki we taktiki taýýarlygyna gözegçilik edýärler. Okuw-türgenleşikden başga-da, türkmen hünärmenleri litwaly kärdeşleri bilen işjeň tejribe alyşýarlar. Bu olara basketbolçylary taýýarlamagyň öňdebaryjy usullaryny ulanmaga mümkinçilik berýär.

Şeýlelikde, basketbol boýunça Türkmenistanyň ýygyndy toparlary halkara arenada ýurda mynasyp wekilçilik etmek üçin ýokary derejede taýýarlyk görýärler. Litwadaky okuw-türgenleşik ýygnanyşygy hem ýygyndy toparlary abraýly halkara ýaryşlara taýýarlamakda möhüm tapgyrlaryň biridir.

Güljahan KÖMEKOWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünýä dilleri
institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok