Türkmen alymlary tebigy boýag öndürmegiň täze usulyny tapdylar

Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň biotehnologiýa barlaghanasynda tebigy boýag öndürmek usulynyň işlenip düzülmegi bilen baglanyşykly işjeň gözleg işleri alnyp barylýar. Sintetiki analoglardan has köp artykmaçlyga eýedir.

Gözlegleriň dowamynda olary öndürmek üçin dürli usullar synagdan geçirildi we synaglaryň netijelerine görä, ýokary tehnologiýaly tebigy boýaglar alyndy. Geçirilen ylmy synaglar boýaglardaky dürli görnüşli bioaktiw maddalaryň mukdar mazmunyny we esasylaryny kesgitlemäge mümkinçilik berdi.

Tehnologiýalar merkezinden gelen türkmen alymlarynyň synaglarynyň esasy maksady, Türkmenistanda ösýän zatlardan izolirlenen boýaglar bilen tebigy dokma materiallaryny boýamak tehnologiýasyny ösdürmekdir.

Boýaglary çykarmak prosesiniň esasynda boýaglary izolirlemegiň usullary işlenip düzüldi, sebäbi bu ösümlikleriň boýag aýratynlyklary bar.

Saparjemal GURBANOWA,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok