Adam organizmi barada gyzykly faktlar

 1. Adam beýnisindäki öýjükler Britan ensiklopediýasyndan 5 esse köp maglumaty saklamaga ukyplydyr.
 2. Adam beýnisiniň 80% suwdan durýar.
 3. Adam beýnisi işlän mahalynda 10 wattlyk lampanyňky ýaly energiýa sarp edýär.
 4. Nerw öýjüklerindäki signallar kelle beýnisine 270 km/sag tizlik bilen baryp ýetýär.
 5. Adamyň saçynyň tary ortaça 3 ýyldan 7 ýyla çenli ýaşaýar.
 6. Her gün adam bedeninde 60 -100 sany saçy düşýär.
 7. Adamyň eliniň ortaky barmagynyň dyrnagy beýleki barmaklara seredeniňde has çalt ösýär.
 8. Eliň barmaklarynyň dyrnaklary aýagyňka seredeniňde 4 esse çalt ösýär.
 9. Adam organizmindäki nerw damarlarynyň uzynlygy 60000 kilometre ýetýär.
 10. Adamyň organlarynyň arasynda diňe göz ömrüniň dowamlylygynda görnüşini üýtgetmeýär, galan organlaryň ählisi ösýär ýa-da kiçelýär.
 11. Täze doglan çaganyň kellesi onuň umumy bedeniniň 4-den 1 bölegine deň bolýar, haçan-da ol 25 ýaşanda bu görkeziji 8-den 1-e deň bolýar.
 12. Adam organizimindäki iň güýçli muskul bu dildir.
 13. Bir ädim ätmek üçin adam organizmde 200 myşsa herekete gelýär.
 14. Adam organizminde ýaşaýan bakteriýalaryň, mikroblaryň umumy agramy 2 kg çenli bolup bilýär.
 15. Haçanda adam üsgüren mahaly dem alyş ýollaryndan bölünip çykýan howanyň tizligi 60 km/sag deň bolýar.
 16. Adamda 500000 golaý deri mäzleri bolup olar günde 600 ml der bölüp çykarýarlar.
 17. Adam beýnisiniň takmynan göwrümi 4 terabaýta deňdir.
 18. Bir sagadyň dowamynda adam organizminde 600000 köne öýjükler ölýär.
 19. Gadymy Gresiýada adamlaryň ortaça ýaşy 29 ýaş bolupdyr.
 20. Adamyň inçe içegesiniň uzynlygy 6 kilometre deňdir.

Jemal BAGTYÝAROWA,

S.A.Nyýazow adyndaky
Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň
Türkmenabat agrosenagat orta hünär
okuw mekdebiniň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok