«Ahalteke atçylyk sungaty we atlary bezemek däpleri» ÝUNESKO-nyň sanawynda

Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizmek üçin «Ahalteke atçylyk sungaty we atlary bezemek däpleri» atly milli Hödürnamasyna Botswana Respublikasynyň Kasane şäherinde ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasy boýunça hökümetara komitetiniň 18-nji mejlisinde seredildi.

ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasyny goramak boýunça Hökümetara toparyň 18-nji sessiýasynyň çäginde Türkmenistanyň «Ahalteke atçylyk sungaty we atlary bezemek däpleri» atly milli hödürnamasynyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilendigi yglan edildi.

Bu çärä Türkmenistanyň ÝUNESKO-daky hemişelik wekili, ýurduň Fransiýadaky ilçisi Maksat Çaryýew we ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkär sekretary Çynar Rüstemowa gatnaşdylar.

Sessiýanyň dowamynda jemi 55 täze hödürnama gözden geçirildi. Olardan 45-si adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň wekilçilik sanawyna, 6-sy gyssagly goraga mätäç maddy däl medeni miras sanawyna hödürlendi. Çärä 181 döwletiň wekilleri, hökümete dahylsyz guramalaryň we medeni guramalaryň wekilleri gatnaşýar.

Gülbahar ANNAMUHAMMEDOWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünýä dilleri
institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok