«Arkadag» topary wagtyndan öň Türkmenistanyň çempiony boldy

“Arkadag” topary taryhynda ilkinji gezek ýurdumyzyň futbol çempionatyny ýeňiş bilen tamamlady. Bu topar 23-nji tapgyryň çäginde “Nusaý” stadionynda geçirilen duşuşykda “Altyn Asyr” toparyndan 4:0 hasabynda üstün çykyp, çempionlyk derejesini gazandy.

“Nusaý” stadionynda geçirilen duşuşygyň ilkinji minutlaryndan hüjüm futboluny öňe süren “Arkadag” topary Welmyrat Ballakowyň (44-nji, 68-nji minutlar) hem-de Didar Durdyýewiň (58-nji, 60-njy minutlar) gollary arkaly garşydaşyndan uly hasap bilen üstün çykdy.

Şeýlelikde, geçirilen duşuşyklardan soň 60 utuk toplan “Arkadag” topary bu abraýa çempionatyň tamamlanmagyna dört tapgyr galanda eýe boldy. Toplan 44 utugy bilen ýaryş tertibinde ikinji orny eýeleýän “Altyn Asyr” toparynyň birinji orna bolan mümkinçiligini ýitirendigini bellemek gerek.

«Arkadag» toparynyň şu möwsünden başlap ýurdumyzyň futbol çempionatynda çykyş edip ugrandygyny bellemek gerek. Türkmenistanyň Futbol federasiýasy “Arkadag” toparyny gazanan taryhy ýeňşi bilen gutlaýarys.

Gowşut HYDYROW,

Türkmenistanyň Döwlet energetika
institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok