Kobra ýylany barada

Aziýada, Awstraliýada we Afrikada ýaşaýan kobra ýylanlary öz awlaryny zäherläp soňra iýýärler. Kobralaryň zäheri adamlaryň ölümine hem sebäp bolup bilýär. Olar adatça Aziýanyň, Awstraliýanyň we Afrikanyň çöllerinde we tropiki sebitlerinde ýaşaýarlar. Olaryň uzynlygy 1 metrden 6 metre çenli üýtgeýär. Bu öldüriji zäherli ýylan, her ýyl Hindistanda müňlerçe adamyň ölümine sebäp bolýar. Bu ýylanlar adatça gyzyl, goňur we sary reňkde bolýar.

Kobra ýylanlary gurbagalar, guşlar, hažžyklar, balyklar we ownuk süýdemdirijiler bilen iýmitlenýärler. Bu ýylanlar köplenç ýerastynda, agaçlarda we suwda ýaşaýarlar. Kobralaryň 180 töweregi görnüşi bar. Kobra adama diňe howp abananda hüjüm edýär.

Kobra ýylanlarynyň zäheri beloklardan we polipeptidlerden durýar. Zäher ýylanyň gözüniň arkasyndaky tüýkülik mäzlerinde ýüze çykýar. Kobralaryň zäheri nerw ulgamyna täsir edýär. Zäherli kobralaryň çakmagy bulaşyk görmä, ysmazlyga, böwrek ýetmezçiligine, dem alyş ýetmezçiligine hat-da ölüme hem sebäp bolýar. Şeýle-de bolsa, kobralaryň zäheri saglygy goraýyş ulgamynda giňden ulanylýar.

Merjen AZIZJANOWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünýä dilleri
institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok