Balkanly daýhanlar 16 müň tonna «ak altyny» Watan harmanyna tabşyrdylar

Balkan welaýatynyň edermen daýhanlary pagta taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamany ýurdumyzda ilkinji bolup ýerine ýetirdiler. Olar 16 müň tonnadan gowrak «ak altyny» Watan harmanyna tabşyrdylar.

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylýan özgertmeleriň çäklerinde obasenagat toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýady yzygiderli pugtalandyrylýar, oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny ýokarlandyrmaga ýardam berýän täze tehnologiýalar giňden ornaşdyrylýar. Pagta süýüminiň ýurdumyzyň kärhanalarynda gaýtadan işlenilmegi taýýar önümi eksport etmegi ugur edinýän dokma senagatynyň strategik wezipeleriniň biridir. Diýarymyzyň başga sebitleri bilen bir hatarda, Balkan welaýatynda hem döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen pagta arassalaýjy zawod, pagta egriji we tikinçilik fabrigi guruldy.

Ýeri gelende belläp geçsek, Balkan welaýatynyň edermen pagtaçylarynyň zähmet ýeňşi ýurdumyzda oba hojalyk pudagyny ösdürmek, oba zähmetkeşleriniň iş şertlerini gowulandyrmak boýunça amala aşyrylýan toplumlaýyn çäreleriň üstünliklere beslenýändigini görkezýär. Türkmen topragynyň sahawatyny, daýhanlaryň halal zähmete bolan söýgüsini, asyrlar aşyp gelýän milli daýhançylyk däpleriniň dabaralandyrylýandygyny alamatlandyrýan bu şatlykly waka dabaraly toýa mynasyp zähmet sowgadydyr, türkmen daýhanlarynyň yhlasly çekýän zähmetiniň aýdyň netijesidir.

Şahzada JUMABAÝEWA,

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok