TM KÜŞT AKADEMIÝASY

Çagalaryň akyl giňişligini, pikir ukybyny ösdürmek, gadjetleriň artykmaç ulanylmagynyň öňüni almak, ünsüni sowmak, sportyň küşt görnüşi boýunça dünýä tanatmak maksady bilen “TM KÜŞT AKADEMIÝASY” öz işine başlady.

“TM KÜŞT AKADEMIÝASYNDA” diňe bir çagalar däl eýsem ulylar üçin hem öwrediji sapaklar girizilen.

“TM KÜŞT AKADEMIÝASYNYŇ” ýene bir maksady dünýäniň ähli künjeginde küşt oýnuny öwrenesi gelýän çagalar we ulylar üçin online sapaklar ýola goýulan!

Şeýle-de akademiýanyň esasy aýratynlyklary çagalar we ulylar üçin niýetlenen “akylly tagta”, dünýä arenasy bilen bäsleşmek üçin “kämil kompýuter” ulgamlary bilen enjamlaşdyrylan.

Akademiýada tälim berýän mugallymlar A.Silapov FM (FIDE-niň ussady), P.Ovezov.

Sapaklaryň sagady we wagty (türgenleşik hepde-de 2gün)

Duşenbe , Çarşenbe

09:00 dan 10:30a çenli (grupba A)
15:00 dan 16:30a çenli (grupba B)
18:30 dan 20:00a çenli (grupba C)

Sişenbe , Penşenbe

09:00 dan 10:30a çenli (grupba D)
15:00 dan 16:30a çenli (grupba E)
18:30 dan 20:00a çenli (grupba F)

Habarlaşmak üçin:
+993 62 27 47 54
+993 63 20 90 03

chessacademy.tm@gmail.com

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok