Diňe söýgi barada

  • Söýgi adamy döredijilige iterýär, täze-täze arzuwlara ýetmäge ganatlandyrýar.
  • Ýüregiň söýgä näçe baý bolsa, şonça-da ýaşaýşa höwesiň artýar.
  • Söýüp bagtly bolýana öýkünme, söýlüp bagtly bolmaga çalyş!
  • Zenanda mähir bolmasa, onda söýgi uzaga gitmez.
  • Söýmek — bu birek-birege däl-de, bilelikde bir ugra seretmekdir.
  • Men seni biziň kimdigimiz üçin däl-de, men seniň ýanyňda kimdigim üçin söýýärin.
  • Söýmek — diýmek adamy Allanyň ýaradyşy ýaly bolşunda görmekdir.
  • Söýgini däl-de, size bagty berip biljek adamy gözläň. Irde-giçde ol bagt söýgä öwrüler.

Bezirgen AMANOW,

Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünýä dilleri
institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok