Nebitgaz toplumy yzygiderli ösüşlere beslenýär

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda yzygiderli amala aşyrylýan energetika syýasaty ýangyç-energetika toplumynyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegini we onuň halkara energoulgamyna sazlaşykly goşulyşmagyny ugur edinýär. Ýurdumyzda bu ulgamda amala aşyrylýan maýa goýum taslamalary möhüm ykdysady ähmiýete eýe bolmak bilen çäklenmän, eýsem, sebitiň we dünýäniň energetika howpsuzlygyny pugtalandyrmakda hem uly orun eýeleýär. Türkmenistan nebitiň we gazyň baý gorlaryna eýe bolup, öňdebaryjy nebitgaz kompaniýalary, abraýly maliýe düzümleri bilen işewür gatnaşyklary ýola goýmaga, energiýa çeşmeleriniň ugradylýan çäklerini giňeltmäge çalyşýar. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, biz nebitgaz senagatyny hem-de tebigy gazyň dünýä bazaryna iberilýän ugurlaryny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek boýunça uly işleri amala aşyrýarys. Döwlet energetika strategiýasyna laýyklykda, ýurdumyzyň uglewodorod kuwwaty türkmenistanlylaryň we dünýäniň beýleki halklarynyň bähbidine gönükdirilýär. Bu ugurda görülýän çäreler oňyn netijesini hem berýär.

Bu gün türkmen tebigy gazy Döwletabat — Derýalyk, Körpeje — Gurtguýy, Döwletabat — Hangeran gaz geçirijileri arkaly daşarky bazarlara iberilýär. Türkmen mawy ýangyjynyň Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň üsti bilen dostlukly Hytaýyň ojaklaryna iberilmegine biziň döwletimiziň halkara energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmäge goşýan goşandy hökmünde garamak bolar. Geçirijilik ukyby ýylda 30 milliard kub metre deň bolan Gündogar — Günbatar gaz geçirijisiniň ulanmaga berilmegi bolsa ýurdumyzyň ähli gaz geçirijilerini bir bitewi ulgama birleşdirdi. Netijede, bu ugur türkmen energiýa serişdelerini Hazaryň üsti bilen halkara bazarlara akdyrmak üçin möhüm şerti döretdi.

Häzirki wagtda türkmen tebigy gazyny dürli ugurlar boýunça eksport etmegiň çig mal binýady berkidilýär we düzümi ösdürilýär. “Galkynyş” gaz känini tapgyrlaýyn esasda özleşdirmek babatda alnyp barylýan işler hem muňa doly şaýatlyk edýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzda uglewodorod serişdelerine baý bolan ýataklary ýüze çykarmak, nebitiň we gazyň çykarylýan, gaýtadan işlenilýän möçberini artdyrmak, türkmen energiýa serişdelerini dünýä bazaryna çykarmagyň dürli ugurlaryny döretmek, nebitgaz önümçiliginde innowasiýalary ulanmak, guýulary burawlamak, düýpli abatlamak boýunça işleri çaltlandyrmak, şol sanda ýöriteleşdirilen daşary ýurt kompaniýalaryny we maýa goýumlary işjeň çekmek babatda alnyp barylýan işlere aýratyn ähmiýet berilýär. Energiýa serişdelerine artýan içerki islegi kanagatlandyrmak ýangyç-energetika toplumynyň ýene bir möhüm wezipesi bolup durýar. Ol ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň esasy pudaklarynyň, şol sanda nebitgaz, himiýa, elektroenergetika, gurluşyk senagaty ýaly pudaklaryň ösüş depginleri bilen şertlendirilendir.

Türkmenistan ýangyç-energetika toplumyny batly depginlerde döwrebaplaşdyrmagy, häzirki zaman önümçilikleri döretmegiň hasabyna onuň düzümini giňeltmegi ugur edinýär. Şu nukdaýnazardan, tebigy gazy gaýtadan işlemek hem-de önümleriň täze görnüşlerini çykarmak ýurdumyz üçin ileri tutulýan ugur bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň innowasion syýasatyna laýyklykda, pudagyň önümçilik kuwwatlyklaryny has-da artdyrmak, energetika howpsuzlygyny üpjün etmek sebit we dünýä derejesinde Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmek bilen berk baglydyr. Bu bolsa, öz nobatynda, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyzy has-da ösdürmäge, halkymyzyň abadançylygyna hyzmat edýär.

Güljemal MYRADOWA,
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň
talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok